درباره معاون آموزشی

معاون آموزشی

 دكتر جعفر آی

  Prof. Jafar Ai

مرتبه علمي:استاد

CV 1, CV2
 تلفن:  43052200
فکس:021 88991117
 Email: jafar_ai@tums.ac.ir

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.