گروه زیست فناوری پزشکی

جدول دروس کارشناسی ارشد و دکتری

 

دروس کارشناسی ارشد دروس دکتری
دروس جبرانی دروس جبرانی
دروس اختصاصی الزامی دروس اختصاصی الزامی
دروس اختصاصی اختیاری دروس اختصاصی اختیاری
 

*****************************************************************************************

جدول الف - دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوتکنولوژی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد های درسی

ساعات واحدهای درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

سیستم اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

26

9

17

-

2

پاتوبیولوژی (میکروبیولوژی و ایمونولوژی)

3

3

-

51

51

-

-

3

زبان تخصصی

2

2

-

34

34

-

-

4

روش تحقیق

1

0.5

0.5

26

9

17

-

5

کشت سلول جانوری

2

1

1

51

17

34

-

جمع 9
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی (جدول الف) را بگذراند.
* گذراندن این درس برای دانشجویانی که در مقاطع قبلی این درس را نگذرانده اند، به عنوان درس جبرانی، الزامی است.

جدول ب - دروس اختصاصی اجباری دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوتکنولوژی پزشکی 

کد درس

نام درس

تعدادواحدهای درسی

ساعات واحد درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

6

زیست شناسی سلولی ملکولی

2

2

--

34

34

--

-

7

بیوشیمی پزشکی

2

2

--

34

34

--

-

8

اصول استاندارد سازی و ایمنی فرآورده های بیولوژی

1

1

--

17

17

--

-

9

مهندسی ژنتیک نظری

2

2

--

34

34

--

-

10

مهندسی ژنتیک عملی

2

-

2

68

--

68

(8) و (9)

11

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

2

1

1

51

17

34

-

12

بیوانفورماتیک

2

1

1

51

17

34

-

13

ایمنوشیمی و روشهای آنالیز

3

2

1

68

34

34

7

14

سمینار 1

1

1

--

17

17

--

-

15

ژنتیک پزشکی

2

2

--

34

34

--

-

16 پایان نامه 10            
  جمع 29  
 

جدول ج - دروس اختصاصی اختیاری دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوتکنولوژی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

ساعات واحد درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

17

نانوبیوتکنولوژی مقدماتی

1

1

-

17

17

-

-

18

زیست ایمنی اخلاق و حقوق

1

1

-

17

17

-

-

19

اصول اقتصاد و مالکیت معنوی

1

1

-

17

17

-

-

20

سمینار 2

1

1

-

17

17

-

-

  جمع 4  
دانشجو می بایست 2 واحد از دروس اختصاصی اختیاری (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

***********************************************************************************************

جدول الف - دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد های درسی

ساعات واحدهای درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

سیستم اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

26

9

17

-

2

زیست شناسی سلولی مولکولی

2

2

-

34

34

-

(8)

3

ایمنی زیستی و اصول کار در آزمایشگاه

1

1

-

17

17

-

-

4

روش تحقیق و اصول ارائه مقاله

1

1

-

17

17

-

-

5

الکترو شیمی

1

1

-

17

17

-

-

6

ایمونوشیمی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

7

میکروب شناسی عملی

1

-

1

34

-

34

-

8

کشت سلولی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

9

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

 

جمع

10

 
دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحد های دوره، با تشخیص گروه آموزشی مربوط و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 8 واحد از دروس جبرانی (جدول الف) را بگذراند.
* گذراندن این درس برای دانشجویانی که در مقاطع قبلی این درس را نگذرانده اند، به عنوان درس جبرانی، الزامی است.

جدول ب - دروس اختصاصی اجباری دوره دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی

کد درس

نام درس

تعدادواحدهای درسی

ساعات واحد درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

نظری

عملی

کارآموزی

10

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری

2

2

-

-

34

34

-

-

(2)

11

اخلاق زیستی

1

1

-

-

17

17

-

-

-

12

سمینار

1

-

1

-

34

-

34

-

-

13

Computational and Systems Biology

2

1

1

-

51

17

34

-

-

14

مهندسی ژنتیک عملی

3

-

3

-

102

-

102

-

(10)

15

مهندسی پروتئین

2

2

-

-

34

34

-

-

-

16

اصول و کاربردهای فرآیندهای مهندسی در بیوتکنولوژی

2

1

1

-

51

17

34

-

(5)

17

کاربردهای واکسن ها و آنتی بادی ها در بیوتکنولوژی پزشکی

1

1

-

-

17

17

-

-

(2) و (6)

18

نانوبیوتکنولوژی

1

1

-

-

17

17

-

-

-

19

اصول استاندارد سازی و ایمنی فرآورده های بیولوژی

2

1

-

1

68

17

-

51

(3)

20

پایان نامه

28

-

-

-

-

-

-

-

-

  جمع 45  
 

جدول ج - دروس اختصاصی اختیاری دوره دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

ساعات واحد درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

21

کاربرد سلول های بنیادی در بیوتکنولوژی پزشکی

2

1

1

51

17

34

(8)

22

کاربرد ریز آرایه ها و میکروفلوئیدیکس در تشخیص

2

1

1

51

17

34

(5) و (18)

23

اقتصاد، نوآوری و مالکیت معنوی در بیوتکنولوژی

2

1

1

51

17

34

(19)

  جمع 6  
دانشجو می بایست 4 واحد از دروس اختصاصی اختیاری (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.