گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

هیات علمی

گروه آموزشي  مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی

 مدير گروه:

دکتر محمود اعظمي
Dr Mahmoud Azami


مرتبه علمي:دانشیار

CV 1 , CV 2

تلفن: 43052000
داخلی 112
Email:m-azami@tums.ac.ir


 ********************************************************

معاون آموزشی

دکتر نسرین لطفی بخشایش
Dr Nasrin Lotfibakhshaiesh


مرتبه علمي:دانشیار
CV

تلفن: 43052000

داخلی 400
Email:n-lotfiba@tums.ac.ir

 ********************************************************

 دكتر جعفر آی

  Prof. Jafar Ai

مرتبه علمي:استاد

CV 1, CV2
 تلفن:  43052000
 داخلی 201
فکس:021 88991117
 Email: jafar_ai@tums.ac.ir

********************************************************

دکتر سمیه ابراهیمی

Dr Somayeh Ebrahimi

مرتبه علمي:دانشیار
CV1 , CV2

تلفن:43052000

داخلی 113
Email:  ebrahimi_s@sina.tums.ac.ir

*******************************************************

 

دكتر سيد ناصر استاد
Prof. Seyed Naser Ostad


مرتبه علمي:استاد
CV1  ,CV2

تلفن :66959105  فكس :66959105
Email:ostadnas@sina.tums.ac.ir

********************************************************
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
  Prof. Abdolmohammad Kajbafzadeh


مرتبه علمي:استاد
CV
تلفن:021- 66565400
Email:Kajbafzd@sina.tums.ac.ir
 ********************************************************

دکتر سید محمد توانگر
Prof. Seyed Mohammad Tavangar

مرتبه علمي:استاد

CV
Email:tavangar@ams.ac.ir
********************************************************
دكتر جمشيد حاجتي
  Prof. Jamshid Hajati

مرتبه علمي:استاد

CV1 , CV 2
Email:hajatij@sina.tums.ac.ir
 
********************************************************
دکتر محمد واسعی
Prof. Mohammad Vasei

مرتبه علمي:استاد

CV
تلفن: 021-66892317
فکس 021-66582505
Email:mvasei@tums.ac.ir
********************************************************

دکتر جواد وردی
Dr Javad Verdi


مرتبه علمی:دانشیار

CV1  , CV2

تلفن:43052000
Email: j_verdi@sina.tums.ac.ir

********************************************************
دکتر محمد حسین نکوفر

Dr Mohammad Hossein Nekoofar 

مرتبه علمی: استادیار

CV
تلفن: 22859150

********************************************************

دکتر نغمه بهرامی

Dr Naghmeh bahramiمرتبه علمی: استادیار

CV
Email : n-bahrami@sina.tums.ac.ir

 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.