درباره معاونت

معاون اداري مالي
دكتر اکبر احمدی
تلفن : 43052000-021
داخلی 600
فكس:88991117
  drahmadia@yahoo.com: ایمیل

 

شرح وظایف:

1-کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق

2-مطالعه آئین نامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای صحیح آن ها

3-نظارت بر امور مالی و اداری دانشکده

4-هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه دانشکده در در حیطه مسئولیت های مربوطه

5-تلاش در جهت هماهنگی با سایر معاونت های دانشکده به منظور حسن جریان امور

6-پیشنهاد بودجه سالیانه بر اساس نیازهای معاونت مربوطه به رئیس دانشکده

7-همکاری معاون اداری و مالی با رئیس دانشکده در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشکده بر اساس خط مشی و دستور العمل های تعیین شده

8-تشکیل و شرکت در شوراهای آموزشی، پژوهشی و ...دانشکده حسب مسئولیت های مربوطه

9-بررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی و ارائه پاسخ  مناسب به آن ها

10-راهنمایی و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آن ها

11-شرکت فعال در جلسات و شوراهای مختلف مربوطه حسب نظر مافوق

12-شرکت در همایش ها و کنفرانس های علمی به منظور آگاهی از نوآوری های علمی و ارتقاء دانش شغلی

13-همکاری با مافوق در ارزشیابی مستمر فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی وفراهم آوردن امکان شرکت آن ها در دوره های آموزشی مربوطه

14-تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکلات و پیشرفت ها برای مافوق

15-ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

16-انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.