گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد

اطلاع رسانی

اطلاعیه ها :

قابل توجه دانشجویان عزیز:

برنامه ژورنال کلاب نیمسال اول 97-1396

برنامه کلاسی نیمسال اول 97-1396

روند ثبت و دفاع پرپوزال

مراحل دفاع از پایان نامه

آیین نامه گروه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب خانم مارال مردانه دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی خانم دکتر نسیم وثوقی و خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوانSerum BDNF levels in patients with gambling disorder are associated with the severity of gambling disorder and Iowa Gambling Task indices در روز چهارشنبه 96/8/24 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب خانم مارال مردانه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: سخنرانی جناب آقای دکتر ایمان خردپیشه دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران با عنوان Computational models of object recognition in visual cortex در روز چهارشنبه 96/8/17 ساعت 11 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

سخنرانی جناب آقای دکتر ایمان خردپیشه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب سر کار خانم لیلا گلچین دانشجوی دکترای علوم اعصاب با راهنمایی خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی و آقای دکتر علی یونسی،با عنوان Neural Processes Underlying the Orienting of Attention without Awareness در روز چهارشنبه 96/8/17 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب خانم لیلا گلچین

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب خانم دکتر آیدا افغانی دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی خانم دکتر نسیم وثوقی و آقای دکتر اسماعیل شاهسوند ،با عنوانThe role of the dopamine D1 receptor in social cognition: studies using a novel genetic rat modelدر روز چهارشنبه 96/8/10 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب خانم دکتر آیدا افغانی

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب خانم مارال مردانه دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی خانم دکتر نسیم وثوقی و خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوانSerum BDNF levels in patients with gambling disorder are associated with the severity of gambling disorder and Iowa Gambling Task indices در روز چهارشنبه 96/8/3 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب خانم مارال مردانه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب آقای موسی ابراهیم کوراوا دانشجوی دکترای علوم اعصاب با راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم زحمتکش . سرکار خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوان Heme oxygenase-1 protects against Alzheimer’s amyloid-β1-42-induced toxicity via carbon monoxide Production در روز چهارشنبه 96/7/26 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب جناب آقای دکتر موسی ابراهیم کوراوا

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب خانم شیوا هاشمی زاده دانشجوی دکترای علوم اعصاب با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست و جناب آقای دکتر علی یونسی ،با عنوان IColor vision in attention-deficit/hyperactivity disorder: A pilot visual evoked potential studyدر روز چهارشنبه 96/7/19 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب سرکار خانم شیوا هاشمی زاده

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب آقای دکتر محمد صالحی دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست و جناب آقای دکتر علی یونسی ،با عنوان Insular and cingulate attenuation during decision making is associated with future transition to stimulant use disorder در روز چهارشنبه 96/7/12 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب آقای دکتر محمد صالحی

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب خانم هانیه جاوید دانشجوی دکترای علوم اعصاب با راهنمایی جناب آقای دکتر محمود رضا حاجی قاسم  و سرکا خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوان Adaptive human immunity drives remyelination in a mouse model of demyelination در روز چهارشنبه 96/7/5 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب خانم هانیه جاوید

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب سرکار خانم مارال مردانه دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی سرکار خانم دکتر نسیم وثوقی و سرکار خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی ،با عنوانSerum BDNF levels in patients with gambling disorder are associated with the severity of gambling disorder and Iowa Gambling Task indices در روز چهارشنبه 96/6/29 ساعت 12:30 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب سرکار خانم مارال مردانه

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: سخنرانی سرکار خانم دکتر سیده زهرا سید صالحی با عنوان Deep Learning for Medicine  در روز چهارشنبه 96/6/22 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

سخنرانی دکتر سیده زهرا سید صالحی

*******************************************************

قابل توجه دانشجویان عزیز: ژورنال کلاب سرکار خانم ندا یادگاری دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست و آقای دکتر اسماعیل شاهسوند ،با عنوانAn interaction between a polymorphism of the serotonin transporter (5HTT) gene and the clinical pictureof adolescents with combined type of ADHD(hyperkinetic disorder) and youth drinking در روز چهارشنبه 96/6/15 ساعت 12 در سالن شورا دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد.​

ژورنال کلاب سرکار خانم ندا یادگاری

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
8