گروه زیست فناوری پزشکی

هیات علمی

  گروه آموزشي بیوتکنولوژی پزشکی

 

مدير گروه

دكتر اسماعيل صدرالديني

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: sadroddiny @ sina.tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 120) 43052000 021


زمینه های تحقیقاتی:

 Antibody/Protein Biotechnology

(Stem) cell-based Immunomodulation

Proteomics

Webpage

********************************************************************************

معاون آموزشي گروه

دكتر یزدان عسگری
​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: yasgari @ sina.tums.ac.ir
تلفن:(داخلی 126) 43052000 021

زمینه های تحقیقاتی:

Bioinformatics
Systems Biology
Complex Systems
Philosophy of Science

Webpage

********************************************************************************

معاون پژوهشی گروه

دكتر بابک نگاهداری

​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: b-negahdari @ sina.tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 123) 43052000 021

زمینه های تحقیقاتی:

stem cells & Tissue engineering

Recombinant protein expression

Recombinant Vaccine & Antibodies

Nanobiotechnology

Webpage

********************************************************************************

 

دكتر محمد علی مظلومی

​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: m-mazlomi @ tums.ac.ir

ma.mazlomi @ gmail.com

تلفن:(داخلی 122) 43052000 021

زمینه های تحقیقاتی:

Development of recombinant protein and monoclonal antibody
Optmimizing bacterial and mamlian cell culture using DOE techniques
Down-stream processing and protein purification
Electrochemical and optical biosensors
Biotechnological process controling and  Process analytical technology

Webpage

********************************************************************************

دكتر غلامعلی کاردر

عضو ثانویه

​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: gakardar @ sina.tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 125) 43052000 021زمینه های تحقیقاتی:

Cancer Immunotherapy and vaccine design
Cancer Gene Therapy
Personalized medicine in cancer control

Webpage

********************************************************************************

دكتر مصطفی قانعی

عضو ثانویه

​مرتبه علمی: استاد

ایمیل: mghanei @ hbi.ir

 

 

********************************************************************************

دكتر محمدجواد رسایی

عضو ثانویه

​مرتبه علمی: استاد

ایمیل: rasaee_m @ modares.ac.ir

 

Webpage

********************************************************************************

 دكتر سعید بلالایی

 عضو ثانویه

 ​مرتبه علمی: استاد

ایمیل:  balalaie @ kntu.ac.ir 

 

 

Webpage

********************************************************************************

 

 دكتر مسعود امانلو 

 عضو ثانویه

 ​مرتبه علمی: استاد

ایمیل:  amanlou@ tums.ac.ir 

 

 

Webpage

********************************************************************************

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.