گروه زیست فناوری پزشکی

هیات علمی

  گروه آموزشي بیوتکنولوژی پزشکی

 

مدير گروه

دكتر بابک نگاهداری

​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: b-negahdari @ tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 123) 43052000 021

زمینه های تحقیقاتی:

stem cells & Tissue engineering

Recombinant protein expression

Recombinant Vaccine & Antibodies

Nanobiotechnology

Webpage

********************************************************************************

معاون آموزشي گروه

دكتر یزدان عسگری
​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: yasgari @ tums.ac.ir
تلفن:(داخلی 126) 43052000 021

 

زمینه های تحقیقاتی:

Bioinformatics
Systems Biology

Complex Systems
Philosophy of Science

Some of the Current Projects

  • Systems Biology of Drug-resistance Tumors
  • Non-invasive Biomarker Discovery in Cancers
  • Genome-Scale Metabolic Modeling for Antibiotics Production
  • Genome-Scale Metabolic Modeling of Drug-resistance Tumors
  • Exploring lncRNAs using Genomic Data Analysis for Neurodevelopmental Disorders

Webpage

********************************************************************************

معاون پژوهشی گروه

دكتر محمد علی مظلومی

​مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: m-mazlomi @ tums.ac.ir

ma.mazlomi @ gmail.com

تلفن:(داخلی 122) 43052000 021

زمینه های تحقیقاتی:

Development of recombinant protein and monoclonal antibody
Optmimizing bacterial and mamlian cell culture using DOE techniques
Down-stream processing and protein purification
Electrochemical and optical biosensors
Biotechnological process controling and  Process analytical technology

Webpage

********************************************************************************

دکتر اسماعیل صدرالدینی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: sadroddiny @ tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 120) 43052000 021

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

 Antibody/Protein Biotechnology

(Stem) cell-based Immunomodulation

Proteomics

Webpage

********************************************************************************

دكتر غلامعلی کاردر

عضو ثانویه

​مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: gakardar @ tums.ac.ir

تلفن:(داخلی 125) 43052000 021

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

Cancer Immunotherapy and vaccine design
Cancer Gene Therapy
Personalized medicine in cancer control

Webpage

********************************************************************************

 دكتر سعید بلالایی

 عضو ثانویه

 ​مرتبه علمی: استاد

ایمیل:  balalaie @ kntu.ac.ir 

 

 

Webpage

 

********************************************************************************

  دكتر مسعود امانلو 

 عضو ثانویه

 ​مرتبه علمی: استاد

ایمیل:  amanlou@ tums.ac.ir 

 

 

Webpage

********************************************************************************

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.