کارگاه های مهارت افزایی و عملی

 • بیوانفورماتیک
 • اصول و مبانی کلونینگ ژن
 • کار با دستگاه فلوسایتومتری و آنالیز داده با نرم افزار
 • الکتروفورز ژل دو بعدی(2D Gel Electrophoresis)
 • نسل جدید تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک و آنالیز داده ها
 • ایمونوهیستوشیمی و  کونفوکال میکروسکوپی
 • کارگاه سنتز و  مشخصه یابی نانوذرات
 • کارگاه تصویر برداری و خدمات میکروسکوپ الکترونی 
 • مهندسی بافت و سنتز داربست های بافتی
 • کارگاه  شیمی آنالیز مواد و آنالیز دستگاهی
 • داده پردازی و کار با SPSS
 • مقاله نویسی و کار با EndNote
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.