چارت معاونت آموزشی

معاون آموزشی
دكتر جعفر آی
مرتبه علمي: استاد

CV 1, CV2

اطلاعات تماس
Email: jafar_ai@tums.ac.ir

تلفن :43052000   داخلی : 201

Fax: : +98-21-88991117

**************************************************

 

مدیر آموزش

دکتر علی فرزین

مرتبه علمي:استادیار

Email afarzin@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052119
Fax: : +98-21-88991117

 

**************************************************

مدیر امور هیات علمی

و

مسئول کمیته مهارت افزایی و آموزشهای عملی

دکترمحمود اعظمی

مرتبه علمی:دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه 1 ورزومه 2
اطلاعات تماس

Email:m-azami@tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052112
Fax: : +98-21-88991117

**************************************************

سرپرست EDO

دکتر نغمه بهرامی

مرتبه علمی:استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

CV
اطلاعات تماس
Email:
n-bahrami@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21- 43052000
Fax: : +98-21-88991117

**************************************************

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.