کارگزینی

این واحد که زیر مجموعه مديريت امور هیات علمی است، مدیریت، نظارت و ارائه مشاوره در خصوص موارد ذیل را عهده دار است.

· پیگیری امور مربوط به تمدید قرارداد اعضای هیات علمی قراردادی، ضریب کار و یا سرباز هیات علمی

· پیگیری امور مربوط به انتقال، ماموریت و مرخصی اعضای هیات علمی

· رسیدگی و پیگیری درخواست های تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

· رسیدگی و پیگیری امور مربوط به حق التدریس

· نظارت و ارائه مشاوره در خصوص امور بازنشستگی اعضای هیات علمی

· رسیدگی و پیگیری درخواست های استخدام عضو هیات علمی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.