ارتقا

هدف واحد ارتقاء هيأت علمي بررسي و ارزيابي مستمر فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي محترم هيأت علمي مي باشدكه در نهايت منجر به ارتقاء دانشکده مي گردد.
· مدیریت، نظارت و ارائه مشاوره در خصوصفرآیند ارتقای اعضاي هيأت علمي
· اطلاع رسانی در خصوص آخرين نسخه آيین نامه ارتقاء مرتبه اعضاي محترم هيأت علمي و جداول ارتقا برای بهره برداری اعضای محترم هیأت علمی از طریق سایت دانشکده
· برگزاری کارگاه های توجیهی برای اعضای هیات علمی
·  پی گیری تنظیم پرونده هاي ارتقاء و تسریع در فرآیند بررسی
    
اعضای محترم هیات علمی می توانند  فلوچارت مراحل ارتقا و آیین نامه ارتقا را  از لینک زیر دریافت نمایند:

1_فلوچارت مراحل ارتقا اعضای هیات علمی
2_آخرين نسخه آيین نامه ارتقا اعضاي محترم هيأت علمي
3_آیین نامه
4_ فرم
5_امتیاز فرهنگی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.