ارزشیابی

این واحد مسئوليت انجام ارزشيابي هاي مربوط به هيات علمي در حيطه های كيفي و كمّي و ارائه بازخوردمناسب به اعضاي هيات علمي و مسئولين اجرايي را براي اخذ تصميمات مقتضي به عهدهدارد. بطور کلی در دو حوزه زيرفعاليت می کند:
ارزشيابي كمّي عملكرد اعضاي هيات علمي
ارزشيابي كيفي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي
ارزشیابی کمّی فعالیت های آموزش، پژوهشی و اجرایی اعضای محترم هیات علمی بر پايه وب و از طریق سامانه شعاع انجام می گردد.
وظایف:
·         مدیریت، نظارت و ارائه مشاوره در خصوص سیستم شعاع
·         پیگیری اختصاص گزینه های جدید در سیستم شعاع طبق اهداف دانشکده
·         نظارت بر تکمیل فعالیت های هیات علمی به صورت ماهانه
·         نظارت بر تایید داده های وارد شده در سیستم شعاع
·         بررسی مستندات مرتبط به داده های وارد شده به صورت اتفاقی در 5% از اعضای هیات علمی در فواصل 3 ماهه
ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضای محترم هیات علمی
·          مدیریت، نظارت و ارائه مشاوره در خصوص انجام ارزشیابی مستمر و منظم
·         معرفی آیین نامه ارزشیابی کیفیت آموزشی و روند ارزشیابی در گروه های آموزشی
·         ارسال و جمع آوری فرم های ارزشیابی کیفی در فواصل منظم
.          تحلیل نتایج ارزشیابی کیفی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.