بازدید جمعی از اساتید دانشگاه سانتیگو دکمپوستلای اسپانیا از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه سانتیگو دکمپوستلای اسپانیا از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

رئیس دانشکده پزشکی آقای Dr Juan Oteroو معاون دانشکده دندانپزشکی آقای دکتر Jacobo Posseو جمعی از اساتید برتر دانشگاه  سانتیاگو دکمپوستلا از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه در روز سه شنبه 31 فروردین ماه 95 بازدید کردند.

دکتر لطفی معاون بین الملل دانشکده فناوریهای نوین پزشکی بعد از معرفی امکانات و خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه جامع تور بازدید از آزمایشگاه جامع را هدایت نمودند. هدف از بازدید آشنایی هیئت بازدید کننده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود تا در همکاریهای پژوهشی آینده بر این مبنا برنامه ریزی گردد.

در نهایت، از آزمایشگاه دانشکده نیز بازدید به عمل آمد و دانشجویانی که مشغول انجام کارهای تحقیقاتی بودند ، در مورد پروژه های در دست اجرای خود توضیحاتی به زبان انگلیسی ارائه کردند. دکتر لطفی نیز دپارتمانهای موجود در دانشکده فناوریها را معرفی نموده و به پتانسیل های موجود در دانشکده جهت تعریف پروژه های مشترک بین دو دانشگاه اشاره نمودند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.