بازدید دانشجویان زیست فناوری پزشکی از پژوهشگاه رویان

بازدید دانشجویان زیست فناوری پزشکی از پژوهشگاه رویان

در راستای سیاست های توسعه فناوری و توانمندسازی دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی,بازدید دانشجویان از پژوهشگاه رویان  در تاریخ 94/03/09انجام گردید.

در این بازدید ضمن معرفی و بازدید  3 پژوهشکده  زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و طب تولید مثل رویانو  پژوهشکده زیست فناوری جانوری، دانشجویان بامزرعه تحقیقاتی رویان و حیوانات شبیه سازی شده ،ترانسژن شده و آزمایشگاهNT  و کلونینگ  از نزدیک آشنا شدند .

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.