برگزاری کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار Microsoft Visio‌

برگزاری کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار Microsoft Visio‌

اصول رسم فرآیند های کاری و نرم افزار visio  جهت ترسیم فلوچارت های واحد آموزش به دلیلی جلوگیری از سردرگمی دانشجویان در هنگام مراجعه به این واحد، به پرسنل دانشکده آموزش داده شد. این امر به منظور آگاهی جزبه جز دانشجویان اعم از ثبت نام، انتخاب واحد، فارغ التحصیلی است تا با نگاه به این فرآیندها متوجه شوند برای هر کدام از این امور به کدامیک از کارشناسان مراجعه کنند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.