انتصاب خانم دکتر زهرا عزیزی به عنوان مدیر آزمایشگاه تحقیقات دانشکده

انتصاب خانم دکتر زهرا عزیزی به عنوان مدیر آزمایشگاه تحقیقات دانشکده

دکتر اسماعیل صدرالدینی، معاون پژوهشی دانشکده طی حکمی دکتر زهرا عزیزی، استادیار گروه پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین را به عنوان مدیر آزمایشگاه تحقیقات دانشکده فناوری های نوین پزشکی معرفی کرد.

متن حکم به شرح زير می باشد:

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.