موفقیت سه تن از اعضای هیئت علمی دانشکده در انتخابات انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

موفقیت سه تن از اعضای هیئت علمی دانشکده در انتخابات  انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

باحضور120نفر از اعضا انجام پذیرفت و اعضای هیئت مدیره ی جدید انجمن برای سه سال آینده تعیین شد.

    در این انتخـابات جنـاب آقــای دکتـر سیـد مهـدی رضـایـت با بیشـتـرین آرای کـسـب شده (108 رای)و آقـای دکتـر مهـدی آدابی (72 رای) به عنوان دو نفـر از پنـج نفر عضـو اصـلی هیئت مدیره و آقـای دکتـر حسیــن قنبری با 43 رای به عنـوان عضـو علـی البـدل انتخـاب شدند.

    بدینوسیــله این موفقیــت را به خانــواده ی وزین دانشکده فناوری های نوین پزشکی به ویژه رئیس دانشکده جنـاب آقای دکتـر احمـــدیان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.