سخنرانی دکتر حسین یزد خواستی، محقق دوره پسا دکتری از دانشگاه ویرجینیا

سخنرانی دکتر حسین یزد خواستی، محقق دوره پسا دکتری از دانشگاه ویرجینیا


" بررسی آناپلوئیدیدرکروموزومهای تخمک موش و انسان با کمک روش CRISPR" در دانشکده فناوری های نوین پزشکی

در روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه 1398، دکتر حسین یزد خواستی، محقق دوره پسا دکتری از دانشگاه ویرجینیا مهمان گروه بیوتکنولوژی پزشکی بود و به ایراد سخنرانی تحت عنوان " بررسی آناپلوئیدیدرکروموزومهای تخمک موش و انسان با کمک روش CRISPR" پرداختند. مساله اصلی در این سخنرانی، تلاش برای پاسخ به این سوال بود که چرا برخی کروموزوم ها میزان آناپلوئیدی بیشتری دارند. سوالی که تا کنون دارای پاسخ مشخصی نبوده است. تیم تحقیقاتی که دکتر یزدخواستی در آن حضور دارند ، تلاش میکنند تا به پاسخی برای این سوال دست یابند و فرضیه احتمالی آنها آن است که میکروتوبولها در ایجاد  آناپلوئیدی نقش اساسی ایفا میکنند. ایشان همچنین در پایان سخنرانی به معرفی تکنیک ها و دستگاههای مورد استفاده در بررسی این مطالعه پرداختند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.