برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی در دانشکده

برگزاری آزمون مصاحبه دكتری تخصصی در دانشکده

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 98 در رشته های مهندسی بافت، بیوتکنولوژی پزشکی و تصویربرداری پزشکی در دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده ، روزهای سوم تا ششم مرداد ماه 98 آزمون مصاحبه دکتری در 3 رشته مهندسی بافت، بیوتکنولوژی و تصویربرداری پزشکی در ساختمان اصلی این دانشکده برگزار شد. 

آزمون مصاحبه به صورت ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی صلاحیت های داوطلبان دوره دكتری تخصصی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهی مطالب علمی، جستجوی منابع علمی، زبان انگلیسی، توانمندی های تخصصی رشته و بررسی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای از جمله موضوعات این ایستگاه ها بود. زمان اختصاص داده شده برای هر ایستگاه بین 5 تا 6 دقیقه بود و زمان مصاحبه برای هر فرد حدود چهل دقیقه به طول انجامید.

تعداد افراد واجد شرایط برای مرحله مصاحبه در رشته مهندسی بافت 49 نفر، بیوتکنولوژی پزشکی 91 نفر و در تصویربرداری پزشکی 9 نفر بود و در مجموع در طی چهار روز 149 نفر مورد مصاحبه و آزمون قرار گرفتند. پس از مصاحبه، نتایج آن جمع بندی و به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شد.

طی برگزاری آزمون، دکتر قاضی خوانساری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز از روند برگزاری آزمون بازدید کرد. همچنین دکتر علیرضا احمدیان همراه با دکتر جعفر آی معاون آموزشی دانشکده از ایستگاه های مصاحبه بازدید کرده و کیفیت برگزاری آزمون را بررسی کردند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.