درباره معاون آموزشی

معاون آموزشی

 

دكتر الهه متوسلی
Dr. Elahe Motevaseli

رتبه علمی:دانشیار

CV1   CV2 

 43052000: تلفن 
  88991117: فکس 

E-mail: e_motevaseli@tums.ac.ir

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.