گروه نانو فناوری پزشکی

راهنمای تحصیل در گروه

 برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته نانوفناوری پزشکی

جدول الف –دروس کمبود یا جبرانی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

1

نانو مواد و نانو ساختارها

2

2

-

34

-

34

-

2

روشهای ساخت نانوساختارها

2

1

1

17

34

51

1

3

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

2

1.5

0.5

26

17

43

1

4

نانوبیوتکنولوژی

2

2

-

34

-

34

-

5

نانوبیومدیسین

3

3

-

51

-

51

-

6

ایمنی نانوفناوری
(nanosafety)

2

2

-

34

-

34

-

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

9

17

26

-

8

مبانی فیزیوپاتولوژی

2

2

-

34

-

34

-

 

جمع

16

 

 

*گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبلاً این درس را نگذرانده اند ، الزامی است.
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی جدول(الف) را بگذراند. تنها دانشجویانی که رشته کارشناسی ارشد آنها نانوفناوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی) است، نیازی به گذراندن این دروس ندارند.

جدول ب دروس اختصاصی اجباری(core) 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

9

نانوبیو تکنولوژی پیشرفته

2

2

-

34

-

34

4

10

نانوبیومدیسین پیشرفته

2

2

-

34

-

34

5

11

طراحی مواد در مقیاس نانو

3

3

-

51

-

51

1 و 2

12

سیستم های دارورسانی و داروهای هوشمند

3

3

-

51

-

51

10

13

روش تحقیق در علم و فناوری نانو

2

2

-

34

-

34

-

14

پایان نامه

24

           
 

جمع

36

 

جدول ج- دروس اختصاصی اختیاری(Non-core)
 

کد درس

نام درس

تعداد واحدهای درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

15

ویروس شناسی و نانوفناوری پزشکی

2

2

-

34

-

34

-

16

ژن درمانی

2

2

-

34

-

34

10

17

کاربرد نانوفناوری در علوم ترمیمی

3

2

1

34

34

68

10

18

تکنیک فیلم نازک در ساخت نانو

3

3

-

51

-

51

1

19

مدل سازی پیشرفته در مقیاس نانو

2

1

1

17

34

51

-

20

دستکاری بیولوژیک در مقیاس نانو

2

1.5

0.5

26

17

43

-

21

فارماکوکینتیک نانو ذرات

1

1

-

17

-

17

12

 

جمع

15

 

 

*دانشجو موظف است به پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی 6 واحد از دروس اختصاصی فوق را بگذراند.

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  (MSc) رشته نانوفناوری پزشکی

جدول الف) دروس كمبود يا جبراني 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

واحد نظری

واحد عملی

ساعات نظري

ساعات عملي

جمع ساعات

پيش نياز

01

بیوشیمی

2

2

-

34

-

34

-

02

فیزیک کوآنتم

2

2

-

34

-

34

-

03

زیست شناسی سلولی مولکولی

2

5/1

5/0

26

17

35

-

04

شیمی تجزیه دستگاهی

2

5/1

5/0

26

17

35

-

05

پلیمر

2

2

-

34

-

34

-

06

مقدمه ای بر نانو تکنولوژی

3

3

-

51

-

51

-

07

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی*

1

5/0

5/0

26

9

35

-

08

شيمي

2

2

-

34

-

34

-

09

بیوفیزیک

2

2

-

34

-

34

-

10

اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی

3

3

-

51

-

51

-

11

فیزیولوژی

2

2

-

34

-

34

 

12

مبانی فیزیوپاتولوژی

2

2

-

34

-

34

 

13

سم شناسی و فارماكولوژي

2

2

-

34

-

34

 

 

مجموع

27

 

 

تذكر: دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمام یا تعدادی از دروس كمبود يا جبرانی جدول "الف" را تا سقف 24 واحد بگذارند.

* گذراندن اين دروس به عنوان درس كمبود يا جبراني برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

 

 

جدول ب) دروس اختصاصی اجباری (core

كد درس

نام درس

تعداد واحد

واحد نظری

واحد عملی

ساعات نظري

ساعات عملي

جمع ساعات

پيش نياز

14

نانومواد و نانو ساختارها

2

2

-

34

-

34

06

15

روشهاي ساخت نانوساختارها

2

1

1

17

34

51

14

16

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

2

5/1

5/0

26

17

43

14

17

نانوبیوتکنولوژی

2

5/1

5/0

26

17

43

06

18

سیستمهای دارورسانی

1

1

-

17

-

17

-

19

نانوبیومدیسین 1

2

2

-

34

-

34

06

20

نانوبیومدیسین 2

2

2

-

34

-

34

19

21

ایمنی نانوفناوری (nanosafety)

2

2

-

34

-

34

06

22

مدل سازی در مقیاس نانو

2

1

1

17

34

51

-

23

مباني كسب و كار در نانوفناوري

2

1

1

17

34

51

06

24

سمینار

1

1

-

-

-

-

20

25

پایان نامه

6

مجموع

26

 

 

 

جدول ج) دروس اختصاصی اختیاری (non-core

كد درس

نام درس

تعداد واحد

واحد نظری

واحد عملی

ساعات نظري

ساعات عملي

جمع ساعات

پيش نياز

26

کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی

2

2

-

34

-

34

06

27

مبانی سیستم های کلوئیدی و فصول مشترک

2

2

-

34

-

34

-

28

آمار زیستی پیشرفته

2

2

-

34

-

34

-

29

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

2

1

1

17

34

34

-

مجموع

8

 

دانشجو مي بايست حداقل 2 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پايان نامه موردنظر، موافقت استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه بگذراند.

  

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.