گروه پزشکی مولکولی

راهنمای تحصیل در گروه

جدول الف –دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته پزشکی مولکولی

کد درس عنوان درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 0.5 0.5 9 17 26 -
2 روش تحقیق و آمار حیاتی 2 2 - 34 - 34 -
3 کشت سلولهای جانوری 2 1 1 17 34 51 -
4 روشهای عملی ژنتیک پزشکی 2 - 2 - 68 68 -
5 کار با حیوانات آزمایشگاهی 1 0.5 0.5 9 17 26 -
6 زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 2 - 34 - 34 -
7 ژنتیک پزشکی 2 2 - 34 - 34 -
8 بیوشیمی پزشکی 2 2 - 34 - 34 -
9 ایمونولوژی 2 1 1 17 34 51 -
10 میکروب شناسی 2 1 1 17 34 51 -
11 فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق، غدد داخلی و متابولیسم، خون و ریه 4 4 - 68 - 68 -
12 فیزیوپاتولوژی بیماریهای گوارش، کلیه و روماتولوژی 4 4 - 68 - 68 -
13 نشانه شناسی بیماریها 1 1 - 17 - 17 -
14 اصول اپیدمیولوژی 2 2 - 34 - 34 -
15 اصول و مبانی داروشناسی 2 2 - 34 - 34 -
  جمع 31

-دانشجو موظف است علاوه بر واحد های دوره، با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذراند.
*گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبلاً این درس را نگذرانده اند الزامی است.
 

جدول ب –دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته پزشکی مولکولی

کد درس عنوان درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
16 بیوشیمی پروتئین ها، ایمنی ژنتیک مولکولی 2 2 - 34 - 34 -
17 ژنتیک مولکولی پزشکی 2 2 - 34 - 34 -
18 پیام رسانی سلولی و بیولوژی سیستم 2 2 - 34 - 34 -
19 بیوانفورماتیک 2 0.5 1.5 9 51 60 -
20 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی 4 2 2 34 68 102 ژنتیک مولکولی پزشکی (17)
21 اصول هدف درمانی مولکولی 2 2 - 34 - 34 مهندسی ژنتیک و بیو لوژی مولکولی(20)
22 اساس مولکولی بیماریها 4 4 - 68 - 68 -
23 روشهای مولکولی تشخیص بیماریها 4 2 2 34 68 102 ژنتیک مولکولی و پزشکی(17)، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی(20)
24 اپیدمیولوژی مولکولی 2 2 - 34 - 34 روشهای مولکولی تشخیص بیماریها 23
25 پایان نامه 20            
    44
 

  جدول ج –دروس اختصاصی اختیاری(noncore) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته پزشکی مولکولی

کد درس عنوان درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
26 اخلاق و ایمنی زیستی 2 2 - 34 - 34 -
27 پزشکی شخصی 2 2 - 34 - 34 روش های مولکولی تشخیص بیماریها(23)
28 مکانیسم های ترمیم ارگانها و فرآورده های بافت ساخته 2 2 - 34 - 34 -
29 تازه های پزشکی مولکولی 2 2 - 34 - 34 ژنتیک مولکولی پزشکی(17) ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی(20)، اساس مولکولی بیماریها(22)و اصول هدف درمانی مولکولی(21)
30 مهندسی پروتئین 2 2 - 34 - 34 -
31 نانوتکنولوژی 2 2 - 34 - 34 -
32 پدافند غیرعامل 2 2 - 34 - 34 -
  جمع 14
 

 *دانشجو می بایست حداکثر 6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر ، موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.