گروه پزشکی مولکولی

هیات علمی

مدير گروه:
دكتر الهه متوسلی

Dr. Elahe Motevaseli

رتبه علمی:دانشیار

CV1CV2 ,
تلفن  : 021 43052000 
فكس:  021 88991117

E-mail: e_motevaseli@tums.ac.ir

************************************************************.

معاون آموزشی

دکتر غلامرضا طاوسی دانا

Dr. Gholamreza Tavoosidana


رتبه علمي:
دانشیار
CV1,CV2
تلفن:  021 43052000

فكس : 021 88991117 
Email: g-tavoosi@tums.ac.ir

************************************************************

معاون پژوهشی

دكتر زهرا عزیزی

Dr. zahra azizi


رتبه علمی: استادیار
  CV1 CV2
تلفن:  02143052000
فكس:  02188991117

E-mail: z-azizi@sina.tums.ac.ir

************************************************************

اعضاي هيئت علمي گروه

 

دكتر مولود آب سالان

Dr. Moloud Absalan 

 

رتبه علمی: استادیار
  CV1 
تلفن:  02143052000
فكس:  02188991117

************************************************************

دکتر محمد حسین مدرسی
Dr. MH Moddaresi


رتبه علمی: استاد

CV1, CV2
تلفن:  02143052000
فكس:  02188991117

E-mail: modaresi@sina.tums.ac.ir

************************************************************
 دكتر پروين پاسالار
Dr. Parvin Pasalar


رتبه علمی: استاد
CV1, CV2
تلفن:  02143052000
فكس 021 88991117 :

E-mail: pasalar@sina.tums.ac.ir

************************************************************
دکتر ابوالفضل گستانی
Dr. Abolfazl Golestani


رتبه علمی: استاد
CV1 ,CV2
تلفن021 43052000 :
فكس 021 88991117 :
E-mail:  
golsetan@tums.ac.ir

************************************************************
دكتر بهروز نيك بين مقدم

Dr. Behrouz Nikbin moghadam


رتبه علمی: استاد
CV1, CV2
تلفن :  09121398185
فكس:  02166419536

E-mail:  nikbinbe@sina.tums.ac.ir

************************************************************

دكتر محمد حسین قهرمانی

Dr. MH Ghahramani

رتبه علمي:استاد
CV1,CV2
تلفن: 021 43052000
فكس: 021 88991117
Email: mhghahremani@tums.ac.ir

************************************************************

Visiting professor:

دكتر امین اردستانی

Dr. Amin Ardestani

رتبه علمي:دانشیار
CV1

Email: Ardestani.amin@gmail.com

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.