راهنمای تحصیل در رشته علوم سلولی کاربردی

جدول الف –دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 0.5 0.5 26 9 17 -
2 آناتومی عمومی 1.5 1 0.5 34 17 17 -
3 بافت شناسی 1.5 1 0.5 34 17 17 -
4 آسیب شناسی عمومی 1 1 - 17 17 - -
5 مبانی فارماکولوژی 2 2 - 34 34 - -
6 مبانی ایمونولوژی 1 1 - 17 17 - -
7 بیولوژی سلولی و مولکولی 2 2 - 34 34 - -
8 آمار و روش تحقیق 2 1 1 51 17 34 -
9 ژنتیک 2 2 - 34 34 - -
10 جنین شناسی 2 2 - 34 34 - -
11 هماتولوژی 2 1 1 51 17 34 -
12 بیوشیمی 2 2 - 34 34 - -
13 حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک 2 1 1 51 17 17 -
14 اخلاق زیستی 2 2 - 34 34 -  
  جمع 23

-دانشجو موظف است علاوه بر واحدهای دوره، با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی(جدول الف) را بگذراند.
*گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبلاً این درس را نگذرانده اند، الزامی است.

جدول ب- دروس اختصاصی اجباری(core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیش نیاز
           
15 بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته 2 2 - 34 34 - 7
16 اصول سلول های بنیادی 2 1 1 68 17 34 2و3و4و5و6
17 سیگنالینگ سلولی پیشرفته 3 2 1 68 34 34 -
18 کاربرد سلول درمانی و بانک های سلولی 2 0.5 1.5 60 9 51 16
19 ایمونولوژی پیوند 2 2 - 34 34 - 6
20 تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی 3 1 2 85 17 68 7
21 اصول استانداردسازی فرآورده ها و ایمنی زیستی 2 2 - 34 34 - -
22 بیوانفورماتیک، روش تحقیق، روشهای کارآزمایی بالینی 2 1 1 51 17 34 7و8
23 پایان نامه 20            
  جمع 38

جدول ج –دروس اختصاصی اختیاری(Non core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیش نیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
24 مهندسی ژنتیک 3 2 1 68 34 34 -
25 کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی 3 3 - 51 51 - -
26 اصول زیست مواد(بیومتریال) 3 2 1 68 34 34 -
27 آسیب شناسی بیماریهای هدف سلول درمانی 3 3 - 51 51 - 3
جمع 12

*دانشجو می بایست 6 واحد از دروس فوق(جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، پس از موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.