گروه مهندسی بافت

هیات علمی

گروه آموزشي  مهندسی بافت 

 مدير گروه:

 دكتر جعفر آی

  Prof. Jafar Ai

مرتبه علمي:استاد

CV 1, CV2
43052000 :تلفن 
 201 داخلی
88991117 :فکس
 Email: jafar_ai@tums.ac.ir


 ********************************************************

معاون آموزشی

دکتر نسرین لطفی بخشایش
Dr Nasrin Lotfibakhshaiesh


مرتبه علمي:دانشیار
CV

43052000: تلفن

داخلی 400
Email:n-lotfiba@tums.ac.ir

 ********************************************************

معاون پژوهشی

دکتر سمیه ابراهیمی

Dr Somayeh Ebrahimi

مرتبه علمي:دانشیار
CV1 , CV2

43052000: تلفن

داخلی 113
Email:  ebrahimi_s@sina.tums.ac.ir

********************************************************

دکتر محمود اعظمي
Dr Mahmoud Azami


مرتبه علمي:دانشیار

CV 1 , CV 2

43052000: تلفن

داخلی 112
Email:m-azami@tums.ac.ir

********************************************************

دکتر نغمه بهرامی

Dr Naghmeh bahramiمرتبه علمی: دانشیار

CV
43052000: تلفن

داخلی 117

Email : n-bahrami@sina.tums.ac.ir

*******************************************************

دکتر اسماعیل صدرالدینی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: sadroddiny@sina.tums.ac.ir

43052000:تلفن

زمینه های تحقیقاتی:

  • Protein/Antibody Biotechnology
  • Proteomics
  • Using biotechnological means to control immune responses and Immunotechnology

Webpage

********************************************************

دکتر محمد بیات
  Dr. Mohammad Bayat


مرتبه علمي:استاد
CV

Email: bayat@sina.tums.ac.ir


********************************************************

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
  Prof. Abdolmohammad Kajbafzadeh


مرتبه علمي:استاد
CV
 66565400: تلفن
Email:Kajbafzd@sina.tums.ac.ir
 ********************************************************

دکتر سید محمد توانگر
Prof. Seyed Mohammad Tavangar

مرتبه علمي:استاد

CV
Email:tavangar@ams.ac.ir
********************************************************
دكتر جمشيد حاجتي
  Prof. Jamshid Hajati

مرتبه علمي:استاد

CV1 , CV 2
Email:hajatij@sina.tums.ac.ir
 
********************************************************
دکتر محمد واسعی
Prof. Mohammad Vasei

مرتبه علمي:استاد

CV
66892317 :تلفن
66582505 :فکس
Email:mvasei@tums.ac.ir


 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.