امور خدمات

 

مدیر امور عمومی و سرپرست خدمات: محمد کاملیان

شماره تماس:43052000

داخلی:604

 

شرح وظایف مدیر امور عمومی:

1-دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق

2- تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

3-انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

4-تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

5-تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

6-برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

7-برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

8- برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

9-برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، تعمیرات و نگهداری

10-رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

11-رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

12- نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم

13-نظارت و رسیدگی به امور تخلیه

شرح وظایف سرپرست خدمات:

 1-    مدیریت و نظارت بر فرآیند پذیرایی در دانشکده

2-    مدیریت و نظارت بر فعالیت پرسنل خدمات در دانشکده

3-    مدیریت و نظارت بر نحوه مصرف حامل های انرژی متعاقبأ کاهش هزینه های جاری سیستم

4- پیگیری رفع نواقص تعمیراتی و ساختمانی دانشکده

5- پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی

6-تهیه و تنظیم برنامه شیفت بندی ماهیانه پرسنل خدماتی – تأسیساتی و واحد انتظامات و نیز نظارت روزانه بر حسن انجام آن

7-  همکاری با واحد فرهنگی در مناسبتهای مختلف

8-  حضور به موقع و مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله

9-  پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

10-  نظارت به نصب بنر ، پلاکارد و اطلاعیه ها

11-  نظارت به تخلیه و انتقال کلیه ملزومات و تجهیزات اداری و آموزشی

12-  اطلاع از مشکلات ، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش به مافوق

13-  نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدمات

14-  ارائه پیشنهادهای لازم و برآورد نیازها ی سالیانه معاونت به ویژه در امور خدمات

15-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در جهت پیشبرد اهداف سیستم 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.