کمیته های اجرایی

شرح وظایف رئیس ،دبیر و اعضای کمیته ها

.1 صیانت از دستور کار جلسه

.2 تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا

.3 پرهیز از به انحراف کشیده شدن بحث و گفتگو ها

.4 تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره

.5 جمع بندی مطالب مطرح شده و مشخص نمودن افراد جهت پیگیری مصوبات

.6 تعامل عادلانه با کلیه افراد

.7 پرهیز از خود محوری

.8 کنترل جلسات در زمان برگزاری

.9 پذیرش و بررسی پیشنهادهای اعضاء کمیته

.11 نظارت بر حضور اعضاء در جلسات

.11 نظارت بر تشکیل جلسات به طور منظم

شرح وظایف دبیران کمیته

.1 حضور و غیاب اعضاء کمیته

.2 تنظیم دستور کار جلسات

.3 مسائدت و همکاری با رئیس کمیته

.4 صدور ابلاغ اعضا کمیته با هماهنگی ریاست مرکز

.5 ارائه شرح وظایف به اعضا کمیته

.6 هماهنگی با اعضا جهت تنظیم برنامه شش ماهه یا سالیانه برای جلسات کمیته و اطلاع

رسانی جلسات به دفتر ریاست و مدیریت برای هماهنگی بیشتر

.7 تشکیل جلسات در زمان مقرر و صدور دعوت نامه و دستور جلسه برای اعضاء کمیته جهت

شرکت در جلسات

.8 انشا صورتجلسه و ارسال نسخ آن به شرکت کنندگان و دفتر کمیته بهبود کیفیت )پس از هر

جلسه حداکثر تا 48 ساعت(

.9 صدور و ابلاغ مصوبه ها به اعضا ء

.11 تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورتجلسه

.11 بایگانی مصوبه ها

.12 هماهنگی با دبیرخانه کمیته ها

.13 پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری در

جلسه بعدی

شرح وظایف اعضای کمیته

.1 حضور به موقع در جلسات کمیته

.2 مشورت و تبادل نظر و ارائه پیشنهادها

.3 پی گیری مصوبه هایی که به مسئول پیگیری میباشد.

.4 مساعدت و همکاری با رئیس و دبیرکمیته

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.