فرآیند ها

اصول رسم فرآیند های کاری  با استفاده از نرم افزار visio  جهت ترسیم فلوچارت های واحدها به دلیل جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع در هنگام مراجعه به این واحدها، می باشد. این امر به منظور آگاهی ارباب رجوع به واحد مورد نظر اعم از  انجام امور حسابداری ،ثبت نام، انتخاب واحد، فارغ التحصیلی و ...  است تا با نگاه به این فرآیندها متوجه شوند برای هر کدام از این امور به کدامیک از کارشناسان مراجعه کنند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.