رئیس امور اداری

رئیس امور اداری: ساره باخویش

شماره تماس: 43052000

داخلی: 601

 

شرح وظایف رئیس امور اداری:

1-کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق

2-مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با شغل و اجرای دقیق مفاد آن ها

3-راهنمایی و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آن ها و مطلع نمودن ایشان از مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های فوق

4-مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر

5-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به کلیه امور اداری

6-نظارت و همکاری در انجام امور استخدامی و بازنشستگی و اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، اضافه حقوق، آموزش ضمن خدمت، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، ارزشیابی مستمر فعالیت کارکنان، مرخصی ها و غیره در حوزه محل خدمت برابر آئین نامه های مربوطه با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

7-مطالعه و بررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی

8-ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود و ارائه ساختار اداری

-شرکت در کمیسیون های مختلف، سمینارها و جلسات حسب نظر مافوق

10-همکاری و راهنمائی متصدیان امور اداری و کارگزینی در رابطه با انجام بهینه امور محوله، حسب ارجاع مافوق

11-ارزیابی فعالیت های امور اداری واحد و ارائه گزارش به مافوق

12-همکاری با مافوق در ارزشیابی دقیق و مستمر از فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی و فراهم آوردن امکان شرکت آنان در دوره های آموزشی مربوطه

13-تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق

14-ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

15-ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

16-انجام سایر اموریکه در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.