کارگزینی

ضرورت اعمال شيوه هاي جديد مديريتي مبتني بر دستاوردهاي نظري و علوم انساني در فعاليتهاي كارگزيني ، امروزه از مباحث مهم توسعه منابع انساني محسوب مي شود كه بدون آن سازمان در رهگيري و دستيابي به اهداف خود با چالش هاي بزرگي مواجه مي شود .

مديريت كارگزيني يا همان مديريت منابع انساني عبارتند از :

ايجاد و توسعه برنامه هايي كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايي هاي نيروي انساني، اهداف فردي و سازماني حاصل گردد. در واقع مديريت منابع انساني، ايجاد و پرورش و حفظ سرمايه هاي انساني براي دستيابي به اهداف است.

كارگزيني داراي عناوين مختلف در سازمان ها و در تاريخچه تأسيس سازمان ها در كشور است. از جمله: مديريت امور كاركنان،‌ مديريت امور پرسنلي، مديريت منابع انساني، ‌اداره امور استخدامي، مديريت سرمايه انساني و ..

اهداف :

مديريت منابع انساني در واقع جنبه هاي انساني مديريت را در بر مي گيرد. زيرا كه انسان عامل مهمي در رسيدن به هدف هاي سازمان و مديريت است. از اينرو امروزه منابع انساني به منزله يكي از شريان هاي مهم و حياتي هر سازمان مي باشد. هدف مديريت منابع انساني عبارت است از،  بهبود بخشيدن مشاركت مؤثر كاركنان به طريقي اخلاقي و مسئولانه از نظر اجتماعي در سازمان و كمك به عملكرد بهتر در سازمان براي نيل به اهداف سازماني.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.