آئین نامه ها و بخشنامه ها

ليست قوانين وبخشنامه های اداری به تفکيک واحدهای مديريت توسعه:

1-کارگزينی اداری:    

الف) بخشنامه ها  ب) قوانين ومقررات  

2-کارگزينی اداره هيئت علمی:    

الف) جذب واستخدام          ب)ارتقاء مرتبه علمی          ج)ترفيعات          د)مرخصی ها          م)ماموريت ها          ن)بازنشستگی

3-اداره طرح و استخدام

الف) بخشنامه هاي استخدام               ب) بخشنامه های مشمولين طرح نيروی انسانی

4-اداره بازنشستگی

5-گروه تشکيلات

6-گروه آموزش

الف)قوانين ومقررات               ب)بخشنامه ها ومصوبات

7-گروه طبقه بندی مشاغل

قوانين ومقررات شامل :

الف)انتصابات          ب)ارتقاء طبقه ورتبه شغلی          ج)احتساب مدرک تحصيلی          د)احتساب سوابق         م)ايثارگران

بخشنامه ها

8-گروه بهره وری و تحول اداری

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.