حسابداری

کارشناس حسابداری: سیده سکینه محسنی فر

شماره تماس:43052000

داخلی: 603

 

شرح وظایف کارشناس حسابداری:

1-ثبت اسناد حسابداری کارپرداز و مربوط به دریافت و پرداخت های مالی در دفاتر یا نرم افزار حسابداری

2-ثبت اسناد حسابداری پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و سایر پرداخت ها به پرسنل از جمله حقوق ، بیمه ، مالیات و … در دفاتر یا نرم افزار حسابداری

3-ثبت اسناد حسابداری ورود و خروج انبار

4-ثبت اسناد حسابداری خرید و قراردادهای حجمی و پرداخت به شرکت ها

5-صدور چک اعم از تنخواه، علی الحساب و پیش پرداخت ها و پیگیری مهر و امضاء آن و تحویل به ذینفعان

6-ثبت اسناد حسابداری پایان نامه (آموزشی و پژوهشی) دانشجویان

7-ثبت استهلاک سالیانه اموال

8-کنترل موجودی ریالی انبار و اموال با سیستم حسابداری تعهدی

9-تهیه صورت مغایرت بانک ها هر ماهه

10-کنترل و تنظیم حساب ها و گزارشات بصورت ماهانه

11-کنترل و بستن حسابها در پایان هر سال مالی

12-آماده سازی کلیه اسناد حسابداری جهت رسیدگی توسط کارشناس بررسی و نظارت مالی دانشکده

                          

کارشناس حقوق و دستمزد: سارا فروغیان

شماره تماس:43052000

داخلی:609

 

شرح وظایف کارشناس حقوق و دستمزد:

1- ارائه گزارش وليست محاسبات حقوق به اداره اقتصادو دارايي

2- پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته و ساير هزينه ها

3- كنترل كسورات  كاركنان شاغل وبازنشسته وارانه ليست بيمه وماليات به ادارات تابعه
4- كنترل احكام ارائه شده به حسابداري

5- نگهداري احكام مربوط به كاركنان قراردادي کار معین و تهيه و تنظيم لیست حقوق و پرداخت حقوق و انجام امور مربوط به كسورات متعلقه و اخذ تأیيديه و سایر موارد مربوط به پرداخت حقوق كاركنان قراردادي کار معین

6- نگهداري حساب كسور قانوني و اقساط وام و كاركنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط

7- محاسبه و صدور سند حق التدریس اساتید-پاداش مقالات و....

8-محاسبه و صدور سند اضافه کار-ماموریت

9-انجام امور مربوط به تنظیم قراردادهای سالیانه

10-ثبت درآمدهای دانشکده در سیستم نجات

11- ثبت صحیح و به موقع در سیستم حسابداری

12- بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.