امین اموال و انباردار

امین اموال و انباردار: حامد هاشمی

شماره تماس: 43052000

داخلی: 620

 

شرح وظایف امین اموال:

1-کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق

2- مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده مربوط به امر نگهداری اموال

3-دریافت اسناد و مدارک مالی وبازبینی و کنترل آنها

4-انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد

5-ثبت و ضبط عملکرد ها در دفاتر مالی و یا سیستم های رایانه طبق نظر مسئولین ذی ربط

6- رسیدگی و کنترل حساب ها مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسئولین

7-دریافت اسناد و مدارک اموال و دارائی ها

8-  تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها بر اساس روش های تعیین شده

9-  نصب بر چسب کالا، ذکر مشخصات

10-  تهیه و تنظیم فرم ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم

11- کنترل موجودی اموال هر اطاق حداقل هر شش ماه یکبار و اقدامات لازم برای تعیین وضعیت اموال مستهلک یا مفقود شده احتمالی و گزارش لازم جهت مافوق

12- نظارت در امر جابجایی اموال و تغییرات آن

13-  ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارائی ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه

14- نظارت بر خروج اموال و صدور پروانه خروج در صورت لزوم، بر اساس مجوز مسئولین واحد و ثبت پروانه خروج در دفتر مربوطه

15-  بررسی گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش های لازم

16-  حذف اموال مستعمل، خارج از راه رده و اسقاطی از دفاتر سیستم های مالی طبق نظر مسئولین

17- تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات جهت مافوق

18- ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

19- ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

شرح وظایف انباردار:

 1- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق

2-رسیدگی بر موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و با نظر مسئولان مافوق.

3- اقدام به حفظ و حراست اجناس تحویلی به انبار و جلوگیری از حیف و میل و خسارات به آنها

4- مطلع ساختن مسئول در مورد اتمام اجناس از هر نوع به منظور تدارک و تحویل آن ها به انبار

5- درخواست خرید کا لابرنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود

6- همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده

7- نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات

8- مشاهده عینی کالا (بر اساس تحویل کالا نه فاکتور ارائه شده)

9- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط

10- درخواست خرید اولیه کالاها به واحد امور مالی ،در صورت عدم موجودی

11- مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت ،صدمه،ضایعه و حادثه ،از طریق طبقه بندی ،قفسه بندی چیدن و جای دادن صحیح آنها

 12-تحویل کالاهای درخواستی به واحدها

13- تنظیم اسناد تحویل و تحول کالا و ارایه رسید به تحویل دهندگان و اخذ رسید از تحویل گیرندگان.

14- کنترل فاکتورها و حواله ها و سفارش های کالا به منظور اطمینان از صحت آن ها و تنظیم اسناد مربوطه

15- تهیه کارت های انبار و تفکیک آن ها و ثبت اقلام در کارتهای مربوطه یا رایانه و تطبیق با موجودی دفاتر در پایان سال و همکاری در رسیدگی به موجودی انبار

16- تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق

17-ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

18- ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

19-انجام سایر اموریکه در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.