کمیته اجرائی ‌HSE

آيين نامه تاسيس و شرح وظايف کمیته ايمني و بهداشت کار

ماده1- کميته مرکزی زير نظر رياست دانشکده با همکاري معاونت آموزش علوم پایه و پژوهش دانشکده فعاليت نموده و اعضاي آن شامل يک نفر از اعضاي  هيئت علمي دانشکده به عنوان سر پرست علمي و راهبردي و دو نفر هيئت علمي ديگر به عنوان نماينده گروه هاي مختلف آموزشي دانشکده ، نماينده اي از دانشکده بهداشت  و مدیر امور عمومی دانشکده ومتخصصين ديگر به تشخيص کميته  مرکزي مي باشند. نظرات و پيشنهادهاي فني کميته به گروه هاي آموزشي و ساير واحد هاي دانشکده ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود .
  تبصره 1: هر  گروه آموزشی  يک نماينده در ارتباط با کميته ايمني و بهداشت محيط کار بايد داشته باشد .
 تبصره 2: اعضاي کميته مرکزي از ميان نمايندگان گروه هاي آموزشي مختلف دانشکده  (موضوع تبصره1) به پيشنهاد معاونت آموزشی و با حکم رئيس دانشکده هر دو سال يک بار انتخاب و معرفي مي شوند .
 تبصره 3: نمايندگان بخشها مانند اعضاي کميته مرکزي به مدت دو سال مسئول اجرا و نظارت بر مصوبات کميته مرکزي در بخش هاي مربوطه زير نظر مدير گروه خواهند بود.

ماده 2- گروه علمي زير نظر کميته تشکيل و مسئول گرد آوري استانداردها  و ارائه راهکارهاي علمي و آموزشي در ارتباط با مسائل ايمني و بهداشت آزمايشگاه ها و سایر واحدهای دانشکده یا دانشگاه خواهد بود .

ماده3- وظايف کميته ايمني و بهداشت محيط کار به  شرح زير مي باشد :
1- سياستگزاري، برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و ساير محيط هاي کاري در واحد هاي مختلف دانشکده.
2- نظارت مستقيم بر جمع آوري- انتقال و دفع بهداشتي  پسمانهاي خطرناک آزمايشگاهي.
3- ايجاد هماهنگي درون دانشکده  و بيرون از آن براي جلب مشارکت  فعال و همکاري  عوامل موثر در ارتقاء و اجراي برنامه هاي بهداشت و سالم سازي محيط  آزمايشگاه ها و دانشکده .
4- ايجاد ارتباط و هماهنگي و مشارکت  فعال در برنامه ها با ساير واحد هاي بهداشت حرفه اي دانشگاه، مراکز بهداشت و حفاظت محيط زيست منطقه براي همسو نمودن فعاليت هاي سالم سازي دانشکده با برنامه هاي منطقه اي و ملي .
5- مطالعه، جمع آوري و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز جهت سياستگزاري و برنامه ريزي  و اجراي برنامه هاي سالم سازي در محيط دانشکده و انجام مراقبت هاي حرفه اي و بهداشتي محيط کار و آزمايشگاه براي دانشجويان و پرسنل.
6- ايجاد ارتباط با رابطين ايمني در گروه ها/واحدها و برنامه ريزي جهت بازديد و بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده از آزمايشگاه ها و واحد هاي مختلف دانشکده جهت اطلاع از وضعيت بهداشت و ايمني حرفه اي و اتخاذ تصميمات براي رفع مشکلات موجود.
7- برنامه ريزي و نظارت در جهت شناسائي، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی)به نحوي سلامت جسمي و رواني -اجتماعي همه افراد اعم از دانشجویان، پرسنل  و يا محيط زيست را مورد تهديد قرار دهد.
8- بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطلاعات و تجزيه و تحليل حوادث احتمالي که در واحدهاي مختلف دانشکده اتفاق مي افتد و اعلام به مديريت واحد و مسئولين ذيربط.
9- بررسي و ارزیابی عوامل ارگونوميک و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح کارها و يا تغييرات لازم در فعاليتهای مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد استفاده در محيط کار و آزمايشگاه ها.
تبصره- در صورتي که دانشکده فاقد دستگاه ها/ متخصصين ذيربط جهت پايش عوامل زيان آور و ارزشيابي باشد هماهنگي هاي لازم جهت فراهم آوردن امکانات مورد نياز از بخش دولتي يا خصوصي جهت انجام اين نوع پايش ها به عمل خواهد آمد.
10- ارئه راه حل هاي علمي فني و اجرايي مناسب در جهت کاهش مواجهه و تماس   دانشجويان و کارکنان با عوامل زيان آور موجود.
11- برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کيفي مصوبه توسط کميته.
تبصره- کميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي تابعه دانشکده که مغاير بهداشت و ايمني بوده و ايجاد خطرات حاد براي سلامتي افراد و يا محيط زيست مي نمايد ممانعت نموده و پس از دادن تذکرات و اخطارهاي لازم از فعاليت هاي واحدهايي که ضوابط کميته را رعايت ننموده و از آنها تخطي کنند با هماهنگي مديريت دانشکده جلوگيري کند.
12- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان، دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش - باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال قرار گیرند.
13- گردآوري استاندارهاي ايمني محيط کار و تهيه، تدوين و تنظيم وسايل کمک آموزشي   اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فيلم، اسلايد جهت آگاه سازی و فرهنگ سازی در  گروهاي هدف.
 14- همکاري و مشارکت فعال در برگزاري گردهمائي ها، سمينارها در زمينه بهداشت وايمني مربوطه علی الخصوص در ارتباط با ایمنی و بهداشت آزمایشگاهها.
15- ارائه راهکارهای هاي مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف گروه هاي آموزشي و  ساير واحد هاي تابعه.
16- بررسي فعاليت ها و پروژه هاي تحقيقاتي که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد جهت   پيشگيري و کنترل هر گونه مواجهه مخاطره آميز افراد با عوامل زيان آور احتمالي و ارئه گزارش لازم به سرپرست واحد و مسئولين ذيربط.
تبصره: طرح هاي تحقيقاتي که در آن از عوامل عفونت زا، حيوانات آزمايشگاهي و يا  DNA نوترکيب استفاده مي شود و يا دستکاري ژنتيکي در آن انجام مي گيرد بايد ثبت شده و به تائيد کميته بهداشت و ايمني دانشکده برسند.
17- مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سلامتي افراد شاغل در دانشکده و محيط زيست جهت رفع سريع معضل.
18- نظارت و کنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق با هماهنگي تاسيسات.
19- تهيه دستور العمل هاي بهداشتي لازم براي کار در آزمايشگاه ها، و پيگيري جهت اجراي دقيق آنها و نظارت بر کيفيت آب و نحوه دفع پسمانهاي توليدي با همکاری گروه آموزشی بهداشت محیط.
20- ايجاد هماهنگي و همکاري بين دانشکده و ساير واحدهاي دانشگاه در جهت ارتقاء سالم سازي وبهداشت.

21- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی از نظر رعایت اصول بهداشت و ایمنی.

وظايف رابط هيئت علمی کميته ايمنی وبهداشت کار در گروه:

1-پيگيري در خصوص گسترش و هدايت برنامه های ايمنی و بهداشت کار در گروه ( ازجمله قوانين جديد ، دستورات ومقررات، آيين نامه ها و راهنمايی های مربوط به کميته ايمنی وبهداشت کار)

2- نظارت بر عملکرد صحيح کارشناس رابط ايمنی وبهداشت ، سرپرست آزمايشگاه و هدايت آنها درجهت ايجاد يک محيط ايمن وسالم .

3-انتقال تمام فعاليتهای جديد بخش که ازنظرايمنی وبهداشتی قابل بررسی می باشد به کميته مرکزی (ازجمله فعاليتها وپروژه های تحقيقاتی که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد)

4- انجام اقدامات لازم جهت برقراری يک برنامه مدون به منظور ثبت تمام فعاليتهای ايمنی وبهداشتی در بخش با همكاري كارشناس رابط ايمني در گروه

5- نظارت بر توجيه پرسنل و دانشجويان جديد الورود و صدور مجوز جهت شروع به کار افراد در آزمايشگاه و محیط های خطرناک

وظايف کارشناس رابط ايمنی و بهداشت كار در گروه:

1- انجام بازرسيهاي ايمنی  به صورت دوره اي از تمام آزمايشگاهها و قسمتهاي مختلف بخش بر اساس چک ليست بازرسی ايمنی و بهداشت کار و نظارت بر نحوه دفع و جمع آوری صحيح زباله های شيميايی , عفونی .... و ثبت گزارشات در فايل مربوطه. صحت اطلاعات تکميل شده بر عهده کارشناس می باشد.

2-رفع نواقص و کمبودهای موجود در بخش. تمام اقداماتی که توسط کارشناس انجام می گردد بايد با هماهنگی هيئت علمی  رابط کميته ايمنی و بهداشت و کميته مرکزی و بر اساس قوانين ايمنی گروه و دانشکده باشد.

3- گزارش و اعلام شرايط خطرناک و حوادث به کميته  به محض وقوع و ثبت گزارشات در فرم ثبت حوادث، تمام شرايط و اعمال ناايمن بايد باطلاع کميته ايمنی و بهداشت،سرپرست آزمايشگاه،هيئت علمی رابط و پرسنل تاسيسات برسد.

4- ثبت اسامی تمام دانشجويان و افراد جديد الورود جهت کنترل موارد ايمنی در گروه مربوطه و اعلام  اسامی به هيات علمی رابط کميته ايمنی و بهداشت کار و در صورت نياز اعلام به کميته مرکزی.

5- تجهيز و نظارت بر دانشجويان و افراد جهت استفاده از وسايل حفاظت فردی بطور مناسب و مداوم و اطمينان از آشنا بودن افراد به استفاده صحيح از آنها .

6- کارشناس رابط از طرف رابط هيات علمی گروه مسئول اطلاع رسانی به دانشجو و پرسنل , .... در بخش جهت رعايـت استانداردها و قوانين ايمنی , بهداشتی بخش و کميته مرکزی می باشد.

7-نظارت و پيگيري در خصوص آشنا نمودن سرپرست آزمايشگاه با شرح وظايف ايشان در زمينه ايمني و بهداشت كار و پيگيري در خصوص انجام وظايف محوله

8- همکاری با رابط هيات علمی گروه جهت اينکه تمام مسئوليت های رابط هيات علمی در رابطه با ايمنی و بهداشت انجام شده باشد.

وظايف سرپرست آزمايشگاه :

1- انتقال و آموزش نکات ايمنی وبهداشتی کار در آزمايشگاه به دانشجويان و افراد جديدالورود و نظارت بر رعايت اصول ايمنی و بهداشتی بطور مناسب

2- اجرای تمام قوانين ايمنی و بهداشتی در انجام تمام فعاليتها , اعلام هر گونه نقص و کمبود به کارشناس رابط ايمنی و بهداشت بخش و رابط هيئت علمی کميته ايمنی گروه و پيگيری جهت بهبود شرايط.

3- نظارت بر نگهداری و رعايت اصــول ايمنی و نظافت دستگاه و مشخص کردن نياز دستگاهها به سرويس وظيفـــه سرپرست آزمايشگاه يا رابط تجهيزات پزشكي گروه می باشد .

4- ارائه گزارش ايمنی و بهداشتی در آزمايشگاه در انتهای هر ترم به كارشناس رابط ايمني گروه و در صورت نياز ارائه گزارش به رابط هيات علمي گروه

5- تهيه فايلی حاوی ليست مواد شيميايی ،خطرناک مصرفی، روش دفع و MSDS (برگه اطلاعات ايمنی مواد) مربوط به آن در آزمايشگاه  و به روز کردن اطلاعات .

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.