گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

راهنمای تحصیل در گروه

طول دوره و شکل نظام آموزشی

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.

نام درس و تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی در این دوره 47 واحد است که به شرح زیر می باشد :

واحدهای اختصاصی اجباری(core)

21

واحدهای اختصاصی اختیاری(noncore)

6

پایان نامه

20

جمع کل

47

 

* کلیه دانشجویانی که در مقاطع قبلی تحصیلات دانشگاهی دروس جدول ب را نگذرانده اند موظف اند این دروس را بگذرانند.

 

*جدول الف دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته علوم اعصاب

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

2

روش تحقیق و آمار پیشرفته

3

2.5

0.5

60

43

17

-

 

جمع

4

 


*کلیه دانشجویانی که در مقاطع قبلی تحصیلات دانشگاهی دروس جدول الف را نگذرانده اند موظف اند این دروس را بگذرانند.
 
 
جدول ب دروس اختصاصی اجباری(core) دوره دکتری تخصصی (PhD) علوم اعصاب

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

3

نوروبیولوژی سلولی و  مولکولی

2

2

-

34

34

-

-

4

نوروفیزیولوژی

2

2

-

34

34

-

-

5

نوروآناتومی

2

1

1

51

17

34

-

6

نوروفارماکولوژی

2

2

-

34

34

-

-

7

روش های پژوهش در علوم عصب پایه

4

2

2

102

34

68

-

8

پاتو فیزیولوژی در سیستم عصبی

2

2

-

34

34

-

-

9

رژنراسیون اعصاب مرکزی

2

2

-

34

34

-

-

10

نوروامبریولوژی و نوروهیستولوژی

2

1

1

51

17

34

-

11

نوروهیستوشیمی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

12

نوروژنتیک

2

2

-

34

34

-

3

13

پایان نامه

20

           
 

جمع

41

                                                                                                                                                                                             

ج دروس اختصاصی اختیاری(noncore) دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته علوم اعصاب                           

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

14

نورواندوکرینولوژی

2

2

-

34

34

-

-

15

بررسی های پاراکلینیک در سیستم اعصاب

2

1

1

51

17

34

-

16

ذهن و خود آگاهی

2

2

-

34

34

-

-

17

علم عصب پایه شناختی

2

2

-

34

34

-

-

18

روانشناسی شناختی

2

2

-

34

34

-

-

 

نوروپسیکولوژی شناختی

2

1

1

51

17

34

-

 

جمع

12


*دانشجو می بایست 6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.