گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

راهنمای تحصیل در گروه

طول دوره و ساختار آن

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد .

 

نام درس و تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی در این دوره 46 واحد است که به شرح زیر می باشد :

دروس اختصاصی اجباری(core)

20واحد

دروس اختصاصی اختیاری(non core)

6واحد

پایان نامه

20واحد

جمع کل

46واحد

 

در ضمن علاوه بر واحدهای دوره دانشجوموظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تعداد 16 واحد از دروس کمبود جبرانی ( جدول الف) را بگذراند .

 

جدول الف- دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مطالعات اعتیاد

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

1

5/0

5/0

9

17

26

2

تاریخچه، سیاست گذاری، وضعیت جهانی و مبانی اجتماعی- حقوقی سوء مصرف مواد

1

1

-

17

-

17

3

روش تحقیق و آمار پیشرفته

3

5/2

5/0

43

17

60

4

اقتصاد سلامت

2

2

-

34

-

34

5

اصول روانپزشکی

3

3

-

51

-

51

6

آسیب شناسی اجتماعی سوء مصرف مواد

2

2

-

34

-

34

7

بهداشت روان

2

2

-

34

-

34

8

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

1

1

-

17

-

17

9

مبانی پیشگیری از سوء مصرف مواد

1

1

-

17

-

17

10

اختلالات روانپزشکی(پسیکوزها، اختلالات شخصیت، خلقی و اضطرابی)

2

2

-

34

-

34

11

نوروآناتومی

2

1

1

17

34

51

 

جمع

20

 

 -علاوه بر واحد های دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعداد 16 واحد از دروس کمبود جبرانی(جدول الف) را بگذراند.
*
گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلاً آن را نگذرانیده اند به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی می باشد.

 

جدول ب دروس اختصاصی اجباری(core) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مطالعات اعتیاد

کد درس

نام درس

تعداد واحد

واحد
نظری

واحد
عملی

ساعات
نظری

ساعات
عملی

جمع
ساعات

پیش نیاز

12

نوروبیولوژی سلولی و مولکولی

2

2

-

34

-

34

-

13

نوروپسیکوفارماکولوژی

2

2

-

34

-

34

-

14

روانپزشکی سوء مصرف مواد

3

2

1

34

34

68

-

15

مداخلات غیرداروئی در درمان سوء مصرف موادمخدر

2

1

1

17

34

51

-

16

مبانی شناختی و رفتاری سوء مصرف مواد

2

2

-

34

-

34

-

17

روش های پژوهش در علوم عصب پایه

3

5/1

5/1

26

51

87

-

18

نوروپسیکولوژی اعتیاد

2

1

1

17

34

51

-

19

نوروپسیکولوژی شناختی

2

1

1

17

34

51

-

20

درمان های جایگزین

2

2

-

34

-

34

-

21

پایان نامه

20

-

-

-

-

-

-

 

جمع

40

 

 

جدول ج- دروس اختصاصی اختیاری(noncore) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مطالعات اعتیاد

کد درس

نام درس

تعداد واحد

واحد
نظری

واحد
عملی

ساعات
نظری

ساعات
عملی

جمع
ساعات

پیش نیاز

22

جرم شناسی

2

2

-

34

-

34

-

23

مدیریت سیستم های بهداشتی

2

2

-

34

-

34

-

24

اقتصاد اعتیاد

1

1

-

17

-

17

-

25

بیماریهای عفونی و اعتیاد

2

2

-

34

-

34

-

26

فنون ارتباطیIEC

1

1

-

17

-

17

-

27

نورواندوکرینولوژی

2

2

-

34

-

34

-

28

نوروژنتیک

2

2

-

34

-

34

-

29

نوروهیستوشیمی

2

1

1

17

34

51

-

30

علم عصب پایه شناختی

2

2

-

34

-

34

-

 

جمع

16

 

 *دانشجو می بایست 6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، پس از موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.