گروه زیست فناوری پزشکی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی 13/2/95

                                                                                                          بسمه تعالی

تاریخ: 95/2/13   

عنوان خبر : برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی

 

اولین جلسه ی هیات مدیره ی انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی، پس از برگزاری اولین جلسه ی مجمع عمومی انجمن و انتخاب اعضای هیات مدیره، در روز دوشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه سال 1395، با حضور تمامی پنج نفر اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره و خانم راهله خادمی به عنوان بازرس، در محل دانشکده ی فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این جلسه، نحوه عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

 فرم عضویت انجمن تهیه شد و وظایف اعضای هیات مدیره ی ا نجمن، با رای کتبی تفکیک گردید.  

همچنین خانم بهاره نظری با رای مخفی اعضای اصلی انجمن و با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.