کارگاه های آبان 95

 کارگاه های آبان ماه 95

 

 1- کارگاه کشت باکتری و فرمنتیشن

تاریخ برگزاری کارگاه: 95/8/02و95/8/03

 

2- کارگاه  کشت باکتری و فرمنتیشن

تاریخ برگزاری کارگاه:9/8/95و10/8/95

 

3- کارگاه کشت باکتری و فرمنتیشن

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/16 و 95/8/17

 

4- کارگاه  کار با حیوانات آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/11

 

5- کارگاه Protein Purification

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/12

 

6- کارگاه اسپکتروسکوپی

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/15و95/8/17

 

7- کارگاه استخراج DNA

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/16

 

8- کارگاه کلونینگ

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/18 و 95/8/19

 

9- کارگاه Rodent models of cognitive impairment

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/23

 

10- کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری کارگاه:95/8/25

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.