کارگاه های دی ماه 95

 1. سنتز مواد         شنبه     95/10/04  

  (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. بیوکونژوگاسیون    یکشنبه   95/10/05 

 (گروه نانو فناوری پزشکی) 

 

 1. کشت سلولی      یکشنبه   95/10/05  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. سنتز نانو ساختارهای پروتئینی   دوشنبه    95/10/06

  (گروه نانو فناوری پزشکی) 

 

 1. کشت سلولی     دوشنبه    95/10/06  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. سنتز CDNA     سه شنبه    95/10/07 

 (گروه زیست فناوری پزشکی)

 

 1. سنتز داربست  چهار شنبه    95/10/08

  (گروه زیست فناوری پزشکی)

 

 1. سنتز مواد          شنبه    95/10/11  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. کشت سه بعدی    یک شنبه    95/10/12  

 (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. کشت سه بعدی  دو شنبه    95/10/13

 (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. Principals of power lab recording    سه شنبه    95/10/14 

  (گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد)

 

 1. کشت سلولی   چهار شنبه    95/10/15

    (گروه پزشکی مولکولی)

 

 1. سنتز مواد        شنبه    95/10/18  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. سنتز مواد    یک شنبه    95/10/19

 (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. جداسازی سلول های بنیادی   یک شنبه    95/10/19

   (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. آموزش کاربردی نرم افزار Prism وsigma plot    دو شنبه    95/10/20

    (گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد)

 

 1. آشنایی با اصول PCR       دو شنبه    95/10/20

   (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. Real Time PCR   چهار شنبه    95/10/22  

(گروه زیست فناوری پزشکی)

 

 1. سنتز داربست    شنبه    95/10/25  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. استخراج RNA      شنبه    95/10/25 

 (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. استخراج DNAوRNA       یکشنبه    95/10/26  

 (گروه پزشکی مولکولی)

 

 1. Real Time PCR            یکشنبه    95/10/26  

(گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی)

 

 1. PCR,RT PCR   دوشنبه    95/10/27   

(گروه پزشکی مولکولی)

 

 1. طراحی پرایمر  سه شنبه    95/10/28  

(گروه زیست فناوری پزشکی)

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.