آزمایشگاه ها

 1. آزمایشگاه عمومی یک

اهم خدمات رایج در آزمایشگاه عمومی یک به شرح ذیل می باشد:

 • کار با الکتروریسی
 • مدلسازی ترانسژنیک/ناک اوت
 • ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات
 • تعیین اندازه و خصوصیات نانوذرات
 • ساخت و مشخصه یابی نانو فیبرها

 

 1. آزمایشگاه عمومی دو و کشت سلول

اهم خدمات رایج در آزمایشگاه عمومی دو و کشت سلول عبارتند از:

 • ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی
 • تعیین بار سطحی با استفاده از الکتروفورز مویینه
 • کشت Cell line
 • کشت سلول های بنیادی (Stem Cell)
 • استخراج و تعیین ویژگی سلول های بنیادی و
 • تمایز سلول های بنیادی
 • روش های بررسی سمیت سلولی
 • سنتز مواد در مهندسی بافت
 • ساخت داربست در مهندسی بافت
 • آسلولار کردن بافت
 • روشهای مطالعه بافتی
 • کشت سلول سه بعدی و تهیه سکروتوم
 • جداسازی و استخراج اگزوزوم از سلول های بنیادی

 

 1. آزمایشگاه مولکولی

در آزمایشگاه مولکولی خدمات و تکنیک های رایج مولکولی به شرح ذیل ارایه می شود:

 • استخراج RNA
 • استخراج DNA
 • سنتز cDNA
 • PCR  و  RT-PCR
 • الکتروفورز ژل
 • ارزیابی جهش ها با تکنیک RFLP
 • کارگاه  SDS-PAGE
 • وسترن بلات و ELISA
 • ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی
 • DNA Cloning  و انتقال ژن
 • کشت باکتری و فرمنتیشن و تولید سلول های کامپوتنت
 • آنالیز سمیت شناسی با دستگاه الایزاریدر

 

 1. آزمایشگاه رفتار شناسی حیوانات

اهم خدمات و تکنیک های رایج در آزمایشگاه رفتار شناسی حیوانات به شرح ذیل می باشد:

 • جراحی استریوتاکس در حیوانات
 • سنجش یادگیری، حافظه و اضطراب در حیوانات آزمایشگاهی
 • مدلهای ایجاد اپیلپسی در حیوانات
 • مدلهای ایجاد آلزایمر در حیوانات
 • پایش مغز و تحریک مغز
 • نورو هیستوشیمی
 • Biological Animal Sampling

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.