دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

     معاونت تحقيقات و فناوري

دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

مقدمه: نياز روز افزون صنايع، دستگاه های اجرایی و موسسات دولتي و خصوصي به توانمندي‌هاي دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي- اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافته‌هاي جديد دانشگاه، استفاده بهينه از امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن يک ارتباط منطقي و پايدار ميان صنعت و دانشگاه است. هدف دستور العمل اجرائی حاضر قانونمند کردن و تسهيل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملي و بين‌المللي است.

ماده 1: کليات

1-1 فعاليت‌هاي اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت كه در قالب مفاد اين دستور العمل انجام مي‌شود يک ارزش تلقي شده و تلاش در اين راستا مورد حمايت و تاييد دانشگاه خواهد بود.

1-2 کليه طرح‌هاي تحقيقاتي و خدماتی اعم ازآزمایشگاهی، آموزشي و خدمات فني و مشاوره‌اي که همخوانی با ماموریت دانشگاه داشته و بیش از نیمی از منابع اعتباري آن از خارج از دانشگاه از قبيل صنايع، موسسات خصوصي و دولتي تامين گردد مشمول اين دستور العمل می باشد.

1-3 انجام فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت موضوع اين دستورالعمل، مغايرتي با فعاليت‌هاي تمام وقتي، حق محروميت از مطب و ساير امتيازاتي که با رعايت مقررات مربوطه مشمول اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي‌شود، نخواهد داشت.

 

ماده 2: تعاريف

صنعت: به کليه موسسات، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، نهادها، شرکت‌ها و ساير مجتمع‌هاي اداري، صنعتي و خدماتي داخل و خارج کشور اعم از دولتي و غير دولتي اطلاق مي‌شود که طرف قرارداد دانشگاه باشند.

طرح: کليه نيازهاي پژوهشي، آموزشي، فني، مشاوره اي و ساير خدمات درخواست شده از طرف صنعت که بیش از نیمی از اعتبار آن را تامين نموده باشند.

تبصره: هرگونه ماموريت عضو هيات علمي و کارکنان دانشگاه به صنعت در صورتي که وظايف آموزشي و پژوهشي جاري وي مختل نگردد با موافقت دانشكده يا مركز مربوطه به عنوان خدمات مشاوره‌اي موضوع اين دستورالعمل تلقي مي‌شود.

مجري: به فرد و يا افرادي حقيقي و يا حقوقي اطلاق مي‌شود که مسؤول مستقيم اجرا و پيشبرد موضوع طرح مي‌باشد.

 

 

ماده 3: شوراي همکاري دانشگاه و صنعت

به منظور تقويت همکاري‌هاي فيمابين دانشگاه و صنعت و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل شوراي همکاري دانشگاه و صنعت که از اين پس در اين دستورالعمل شورا ناميده مي‌شود با ترکيب و مشخصات زير براي يک دوره چهار ساله که عضويت اعضا آن قابل تمديد مي‌باشد، تشکيل مي گردد.

 3-1 اعضاء شورا

 اعضای این شورا به شرح ذیل است :

- رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه به عنوان دبير شورا

- معاون آموزشي دانشگاه

- معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه

- معاون غذا و دارو دانشگاه

- معاون بهداشت دانشگاه

- معاون درمان دانشگاه

- مدير توسعه فناوری دانشگاه

- 5 نفر از روساي دانشکده‌ها يا پژوهشكده‌ها با پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري و ابلاغ رئيس دانشگاه

- 5 نفر از خبرگان و يا مديران در صنعت، وزارت بهداشت و مديران ارشد اجرائي کشور با پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري و ابلاغ رئيس دانشگاه

3-2 وظايف شورا

وظايف شورای صنعت دانشگاه عبارت است از:

- سياست‌گزاري و تدوين استراتژي‌هاي ارتباط با صنعت و فناوری

- تصويب برنامه‌‌هاي سالانه و بلند مدت دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و فناوری

- تصويب دستورالعمل‌هاي مرتبط

- تصويب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت

- بررسي گزارش عملکرد مالي فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

- بررسي گزارش پيشرفت برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه

- تصويب شاخص‌هاي ارزيابي ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه

3-3 شیوه برگزاری جلسات شورا

-روساي دانشكده‌ها و يا مراكز حسب نياز با دعوت دبير شورا بدون حق راي در جلسات شورا دعوت خواهند شد.

-جلسات شورا با حضور نصف به علاوه يک اعضاء رسميت خواهد يافت.

 

ماده 4: مدیریت توسعه فناوری

یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری می باشد. این مدیریت متشکل از چهار گروه تخصصی: ثبت اختراعات و ابداعات، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، ارتباط با صنعت و تجاری سازی بوده و حسب مورد به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی آن به شمار می رود.  همچنین دارای یک شورا به نام شورای همکاری دانشگاه و صنعت می باشد که مسئولیت سیاست گذاری های کلان را بر عهده داشته و با معاون تحقیقات و فناوری و کمیته های تخصصی ارتباط با صنعت و فناوری در ارتباط مستقیم است.  کمیته های تخصصی اجرایی ارتباط با صنعت و فناوری نیز تمام تصمیمات استراتژیک را اتخاذ می نمایند و در ارتباط با مدیریت توسعه فناوری می باشند. 

 

ماده 5: کميته اجرائي ارتباط با صنعت                

به منظور تسهيل و تسريع در اجراي اين دستورالعمل و مصوبات شوراي همکاري دانشگاه و صنعت، کميته اجرایي ارتباط با صنعت که منبعد در اين دستورالعمل کميته اجرائي ناميده مي‌شود با ترکيب و وظايف زير در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه براي يک دوره چهار ساله که عضويت اعضا آن قابل تمديد مي باشد، تشکيل مي‌گردد.

5-1 اعضاء کميته اجرایي

اعضای این کمیته به شرح ذیل است:

- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه بعنوان رئيس کميته

- مدير توسعه فناوری سلامت دانشگاه بعنوان دبير کميته

- نماينده معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه

- نماينده معاونت غذا و دارو دانشگاه

- نماينده حقوقی دانشگاه

- نماينده معاونت بهداشت دانشگاه

- نماينده معاونت درمان دانشگاه

- مدير امور پژوهش دانشگاه

- مدير ارتباطات و کاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه

- يک نفر از روساي مراکز رشد دانشگاه با پيشنهاد مدير دفترتوسعه فناوری و ابلاغ معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

- يک الي 3 نفر از روسا يا معاونين پژوهشي مراکز تحقيقاتي با پيشنهاد مدير توسعه فناوری و ابلاغ معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

- يک الي3 نفر از معاونين پژوهشي دانشکده‌ها به پيشنهاد مدير دفتر توسعه فناوری و ابلاغ معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

5-2 وظايف کميته اجرایي

وظايف كميته اجرایی ارتباط با صنعت عبارت است از:

- بررسي و تصويب طرح‌هاي ارتباط با صنعت

- تهيه و پيشنهاد دستورالعمل‌ها و شيوه هاي اجرائي مرتبط با آن

- تعيين سهم دانشگاه، مجري و ساير موارد مشابه با رعايت مفاد اين دستورالعمل

- بررسی امکانات و توانمندیهای دانشکده ها و مراکز بمنظور تفویض و راه اندازی شورای محیطی ارتباط با صنعت

- بررسی و تصویب مصوبات شوراهای محیطی

- تعيين مجري براي سفارشات بدون متولی اجرایی، ناظر و داور براي طرح‌ها حسب مورد و با رعايت دستورالعمل

- تهيه برنامه‌هاي پيشنهادي کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه طرح های ارتباط با صنعت 

- تهيه و پيشنهاد شاخص‌هاي ارزيابي ارتباط با صنعت

- بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي آموزشي به گروه ارتباط با صنعت

- انجام ساير تکاليف محوله از طرف شورا در راستاي اين دستورالعمل

5-3 شیوه برگزاری جلسات کميته اجرایي

- جلسات کميته اجرائي ارتباط با صنعت با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت خواهد يافت.

-جلسات بصورت ماهیانه و بر حسب نظر اعضا تشکیل خواهد شد. 

 

ماده 6: گروه ارتباط با صنعت دانشگاه

6-1 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از گروه های مدیریت توسعه فناوری دانشگاه است که بعنوان دبيرخانه کميته اجرايي، مسئول غربالگری و ممیزی طرح های واصله، سازماندهي کارگروه‌ها، تشکيل جلسات، پي‌گيري و اجراي مصوبات کميته اجرایي خواهد بود.

6-2 دانشگاه جهت ايجاد ساختار سازماني همراه با پرسنل مناسب و تامين منابع کافي براي گروه ارتباط با صنعت و مدیریت توسعه فناوری دانشگاه، اقدامات لازم بعمل مي آورد.

6-3 به منظور هماهنگي در گزارش عملکرد ارتباط با صنعت دانشگاه، کليه مراکز تحقيقاتي مستقل و يا معاونت‌هاي دانشگاه که راساً با صنعت قرارداد منعقد مي‌کنند، موظفند يک نسخه از قرارداد و يا اسناد مربوطه را که بيانگر موضوع، حجم مالي و زمان قرارداد باشد به گروه ارتباط به صنعت ارسال نمايند. 

6-4 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است براي تهيه پيش نويس دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاي اجرايي مورد نياز، کارگروه‌هائي را از ميان کارشناسان و اساتيد خبره تشکيل دهد.

6-5 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهیه دستور العملی که پس از تایید کمیته اجرایی به تصویب شورا می رسد، شرایط تشویق (امتیاز ارتقا ، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و غیره ) اعضای هیئت علمی دانشگاه که در ارتباط با صنعت فعال می باشند را فراهم کند.   

6-6 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است سیاست ها ی دانشگاه و مصوبات کمیته اجرایی را اجرا نماید.  

6-7 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است پروژه ها را ارزیابی و پس از تصویب کمیته اجرایی، قرارداد های مربوطه را منعقد نماید.

 

ماده 7: شورای محیطی ارتباط با صنعت دانشگاه

7-1.شورای محیطی در تعدادی از پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تشکیل خواهد گردید.

7-2 اعضای شورای محیطی: اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی پیشنهاد و توسط رئیس دانشکده یا مرکز ابلاغ دوره دو ساله صادر و نسخه ای از احکام صادره جهت اطلاع معاونت تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد.  تعداد اعضا حداقل 5 نفر خواهد بود. 

تبصره1: بنا به تفویض شورای صنعت دانشگاه به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت، با تایید کمیته اجرایی وظایف شورای محیطی به شورایی که در دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی تشکیل شده باشد، محول می گردد. 

تبصره2: رابط ارتباط با صنعت به عنوان یکی از اعضای شورای محیطی با پیشنهاد رئیس دانشکده یا مرکز تحقیقات براي يک دوره دو ساله به مدیریت توسعه فناوری دانشگاه معرفی می گردد. 

7-3 وظایف شورای محیطی:

- ارائه توانمندی های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به دفتر مدیریت توسعه فناوری دانشگاه

- برنامه ریزی در جهت هدایت طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت در قالب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

- ارزیابی طرح های واصله و ارسال نتایج طی صورتجلسه تنظیمی به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت

تبصره: نحوه ارزیابی طرح ها بر اساس دستور العمل مربوط به گروه ارتباط با صنعت ( پیوست) می باشد.   

كميته اجرايي ارتباط با صنعت می تواند تصویب طرح های تا سقف اعتباری مشخص از بودجه را به شوراهای محیطی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقل تفویض نماید .

 

ماده 8: امور مالی

8-1 معاونت‌هاي دانشگاه، پژوهشگاه و پژوهشكده‌ها، دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي موظفند پيشنهاد تعرفه کليه خدمات آزمایشگاهی و دستگاه‌هاي موجود خود را اعم از تعرفه مصوب و غيرمصوب سالیانه بر اساس بهای تمام شده که به نحوي مي‌تواند جهت انجام طرح‌هاي همکاري با صنعت مورد استفاده قرار گيرند به دانشگاه اعلام تا پس از تصويب در شورای صنعت به مورد اجرا گذاشته شود.

8-2 قرارداد هایی توسط گروه ارتباط با صنعت منعقد می شود که بیش از نیمی از هزینه های مربوطه توسط ارگان دولتی یا غیر دولتی خارج دانشگاهی تامین گردد، در غیر اینصورت مشمول طرح های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری می گردد.   

8-3 با تصویب کمیته اجرایی، تخصیص بالاسری طرح های ارتباط با صنعت حداکثر تا سقف 10% برای طرح های خدماتی و پژوهشی ارتباط با صنعت کسر که 50 درصد آن به معاونت تحقیقات و فناوری و مابقی به واحد مربوطه تخصیص خواهد یافت. 

8-4 از کل اعتبار طرح های خدماتی، 5 درصد سهم دانشگاه و به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تا سقف 35 درصد سهم واحد مربوطه جهت هزینه های تسهیلات آزمایشگاهی، فضا و خدمات، مابقی سهم مجری جهت تامين کليه هزينه‌هاي مربوط به هزينه هاي پرسنلي، مواد و وسايل مصرفي، خريد وسايل غيرمصرفي، مالیات و نظارت اختصاص خواهد یافت. 

تبصره 1: بند 4-8 از تاریخ 1/10/96 پس از اطلاع رسانی گسترده به مجریان قابل اجرا می باشد. 

تبصره 2: با تشخيص کميته ارتباط با صنعت سهم دانشگاه و واحد مربوطه برای سازمان های خاص ( ستاد سلولهای بنیادی، بنیاد ملی نخبگان و ...) قابل بخشش خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی که از محل هزینه های طرح مواد و تجهیزات غیر مصرفی خریداری شود در گزارش نهایی شماره و پلاک و تایید مرکز ضمیمه گردد.

تبصره 4: واحدهاي مختلف دانشگاه مجاز هستند حداکثر تا 40% از سهم بالاسری خود را به همکاران فعال در حوزه مربوطه پرداخت نمايند. مابقي سهم بايد صرف فعاليت هاي پژوهشي و نظارتي شود.

8-5 قراردادهايي که منجر به ارائه گواهي کيفيت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد، سهم دانشگاه 40 درصد قرارداد محاسبه و به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناری و واحد مربوطه تخصیص داده خواهد شد. 

8-6 پرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسويه نهائي منوط به تاييد صنعت (کارفرما) و یا ناظر طرح بوده ومجريان طرح موظفند گزارشات مرحله‌اي و پايان کار را به گروه ارتباط با صنعت تحويل نمايند.

8-7 در صورتي که حاصل طرح منجر به توليد محصول يا اختراع شود حقوق مادي و معنوي برای دانشگاه مطابق مقررات جاري ثبت ابداع و اختراع اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روي محصول منوط به تاييد کميته اجرايي مي‌باشد.

 8-8 کلیه هزینه های مرتبط با طرح از جمله مالیات، بیمه و همچنین جبران کليه خسارات احتمالي ناشي از تعلل در اجراي طرح ها و يا قصور در استفاده از دستگاهها، تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي بعهده مجري طرح بوده و با تخلفات در اين زمينه طبق آيين نامه انتظامي هيئت علمي رفتار خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای طرح نیز بر عهده دانشکده یا مرکز مربوطه می باشد. گروه ارتباط با صنعت موظف است که یک نسخه از قرارداد را جهت اطلاع به آن دانشکده یا مرکز تحقیقات ارسال نماید.

8-9. مرجع حل و فصل اختلافات احتمالي ميان مجري و دانشگاه يا واحدهاي تابعه با واحد هاي خارج دانشگاه در اجراي طرح‌ها، کميسيون موضوع ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي نمایندگان معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود و راي صادره براي طرفين لازم الاجرا است. در صورت عدم حل اختلاف، طرفين مي‌توانند مراتب را به مراجع ذيصلاح ارجاع دهند.

8-10 کلیه قرار داد های موضوع این دستورالعمل با امضای معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه معتبر خواهد بود.  

         

این دستور العمل مشتمل بر 8 ماده و 29 بند و 8 تبصره در شانزدهمین جلسه شورای صنعت دانشگاه مورخ 17/5/96 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.   

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.