گروه پزشکی مولکولی

انجمن علمی پزشکی مولکولی

کارگاه تئوری و عملی سیتوژنتیک
با ارائه خانم دکتر زهره سلطنت پوری در تاریخ 98/10/05 در آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان یاس برگزار شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.