اعضا کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش

لیدا شفقی
دانشجوی دکتری

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد
دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش
مسئول دانشجویی کارگروه پژوهش در آموزش


فاطمه معدنی
دانشجوی دکتری

گروه نانوتکنولوژی پزشکی
مسئول دانشجویی کارگروه توسعه فناوری، دفتر توسعه آموزش

 

رکسانا صاحب نسق
دکتری تخصصی

گروه پزشکی مولکولی
مسئول دانشجویی کارگروه منتورینگ دفتر توسعه آموزش

فهیمه ثلاسرمقدم
دانشجوی دکتری

گروه پزشکی مولکولی
مسئول کارگروه روابط عمومی و مستندات، دفتر توسعه آموزش

صادق قادری
دانشجوی دکتری تصویربرداری عصبی

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد
عضو کارگروه پژوهش در آموزش، دفتر توسعه آموزش

مهدیه حسین پور
دانشجوی دکتری

گروه مهندسی بافت
نماینده دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش

همکار کارگروه روابط عمومی و مستندات

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.