اعضا هیات علمی

گروه آموزشي علوم سلول کاربردی

 مدير گروه:

دکتر جواد وردی
Dr Javad Verdi


مرتبه علمی:استاد

CV1  , CV2

43052000 :تلفن
Email: j_verdi@sina.tums.ac.ir

********************************************************

معاون آموزشی گروه 

دکتر نسیم وثوقی

مرتبه علمی:دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 زمینه های تحقیقاتی

Molecular mechanisms of drug and behavioral addictions (human and animal studies)

Genetics and epigenetics of addiction (human and animal studies)

Biomarkers in addiction (human studies)

رزومه1 ، رزومه2

Email: dr.n.vosoughi@gmail.com

Tel: +98-21-43052152

********************************************************

معاون پژوهشی گروه 

دکتر سید ایمان سیحون

Dr Iman seyhoun

مرتبه علمي:استادیار

رزومه1

Email: i.seihoon@gmail.com 

Email: i.seyhoon@health.gov.ir

43052000:تلفن

داخلی 115

********************************************************

دکتر علی فرزین

Dr Ali Farzin

مرتبه علمي:استادیار

43052000:تلفن

داخلی 119

Email: afarzin@sina.tums.ac.ir

 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.