نیمسال دوم 1401-1400

 نیمسال دوم 1401-1400

 

گروه زیست فناوری پزشکی (کارشناسی ارشد )

گروه زیست فناوری پزشکی (دکتری تخصصی )

گروه پزشکی مولکولی

گروه نانو فناوری پزشکی (کارشناسی ارشد )

گروه نانو فناوری پزشکی (دکتری تخصصی )

گروه نانو فناوری پزشکی (بین الملل)

گروه مهندسی بافت

گروه  علوم سلولی کاربردی

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد (رشته علوم اعصاب )

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد (رشته مطالعات اعتیاد)

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد (رشته تصویر برداری عصبی)

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.