گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

راهنمای تحصیل در گروه

تعداد کل واحد های درسی:

تعداد واحد های درسی در این دوره 42 واحد است که به شرح زیر میباشد:

واحد های تخصصی اجباری (core)

12 واحد

واحد های اختصاصی اختیاری‌(Non core)

10 واحد

پایان نامه

20 واحد

جمع کل

42 واحد

*کلیه دانشجویانی که درمقاطع قبلی تحصیلات دانشگاهی دروس جدول الف را گذرانده اندموظف اند این دروس را بگذرانند.

جدول الف- دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) رشته علوم و فناوری های تصویر برداری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز یا همزمان

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

                01

فیزیولوژی و آناتومی

2

2

-

34

34

-

-

02

اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی

2

2

-

34

34

-

-

03

روش تحقیق و نگارش مقاله

2

1

1

51

17

34

-

04

ریاضیات مهندسی

2

2

-

34

34

-

-

05

سیگنال ها وسیستم ها

2

1.5

0.5

43

26

17

ریاضیات مهندسی(04)

06

آمار و احتمال

2

1

1

51

17

34

-

07

ایمونوشیمی

1

0.5

0.5

26

9

17

-

08

بیولوژی سلولس و مولکولی

1

-

1

34

-

34

-

09

اصول فناوری در تصویر برداری پزشکی

2

1

1

51

17

34

 

10

اصول بیوانفورماتیک

1

0.5

0.5

26

9

17

ریاضیات مهندسی(04)-آمار و احتمال (06)

11

کاربرد کامپیوتر در پزشکی

2

1

1

51

17

34

 

12

مبانی نظری در تشکیل تصویر

2

2

-

34

34

-

 

 جمع

21

*دانشجو موظف است علاوه بر واحد های درسی دوره با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذراند.

جدول ب- دروس اختصاصی اجباری(core) دوره دکتر تخصصی (PHD) رشته علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی برای همه گرایش ها

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز یا همزمان

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

13

مباحث پیشرفته  در تصویربرداری

2

1.5

0.5

43

26

17

 

14

پردازش تصاویر پزشکی

2

1.5

0.5

43

26

17

کاربرد کامپیوتر در پزشکی (11)

15

آنالیز کمی تصاویر پزشکی

3

2

1

68

34

34

کاربرد کامپیوتر در پزشکی (11)

16

مواد کنتراست زا در تصویربرداری

1

1

-

17

17

-

-

17

مباحث پیشرفته  در تصویربرداری با اشعه ایکس

2

2

-

34

34

-

-

18

فنون پزشکی هسته ای و کاربرد مواد پرتوزا در تشخیص

2

1.5

0.5

43

26

17

-

19

پایان نامه

20

جمع

32

جدول ج- دروس اختصاصی اختیاری(NonCore) دوره دکتری تخصصی (PHD) رشته علوم و فناوری های تصویربرداری با گرایش تصویربرداری عصبی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز یا همزمان

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

20

پایه های علوم اعصاب

2

2

-

34

34

-

-

21

علوم اعصاب شناختی

2

2

-

34

34

-

-

22

اصول الکتروفیزیولوژی و کاربرد آن در تصویربرداری مغز

2

1

1

51

17

34

-

23

تصویربرداری فیزیولوژیک مغز و روش های اندازه گیری آنها با MRI

2

1

1

51

17

34

-

24

بیماری های سیستم اعصاب و تصویربرداری آنها

2

2

2

34

34

-

-

25

آمار پیشرفته در تصویربرداری اعصاب

2

2

2

34

34

-

-

26

تصویربرداری عملکردی و ساختاری مغز

3

1.5

1.5

77

26

51

-

27

اصول کار و مطالعات تصویربرداری در حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک

1

0.5

0.5

26

9

17

-

28

مباحث پیشرفته در تصویربرداری با فراصوت

2

1

1

51

17

34

-

29

تکنیک های تصویربرداری مغزی در پزشکی هسته ای

1

0.5

0.5

26

9

17

فنون پزشکی هسته ای و کاربرد مواد پرتوزا در تشخیص(18)

30

مباحث ویژه در تصویربرداری پزشکی-تصویربرداری عصبی

3

3

3

51

51

-

 
   
جمع  

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.