گروه زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد 

1-  پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو آقای رسول رشدی (مقطع کارشناسی ارشد)

2- پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو خانم فرناز پور جعفر  (مقطع کارشناسی ارشد)

3- پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو خانم هاجر عابدی  (مقطع کارشناسی ارشد)

4-پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو آقای حمیدرضا مرادی  (مقطع کارشناسی ارشد)

*****************************************************************************

دکتری تخصصی 

1-پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو خانم موژان حاجی غفاری ( مقطع دکتری تخصصی )

2- پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو آقای علی اعتمادی ( مقطع دکتری تخصصی )

3- پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو آقای داود ربیعی ( مقطع دکتری تخصصی )

4- پایان نامه 3 دقیقه ای -دانشجو خانم بهاره شکوهیان ( مقطع دکتری تخصصی )

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.