معاونت پشتیبانی

درباره معاونت :

معاونت اداري و مالی با فراهم نمودن زمينه لازم در استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالی دانشکده وكمك به افزايش بهره وري در واحدهای مختلف از طريق ارائه راهكارهاي مناسب و طبق ضوابط مالي،‌ سعي مي نمايد تا در کمترين زمان و با حداقل هزينه،‌ به بيشترين کارايي لازم نايل آْيد. بدیهی است که این معاونت هم و سعی خود را در جهت پیشبرد اهداف ذیل به کار خواهد گرفت:

 • نظارت بر نحوه هزينه بودجه هاي واگذاري به حوزه يا واحد هاي دانشکده ازطريق نظارت مستقيم يا غيرمستقيم (بواسطه همکاران امور مالي)
 • تشكيل جلسات دوره اي در دانشكده با حضور همکاران معوانت،‌ به جهت آشنايي بيشتر با عملكرد واحدها و سرعت بخشيدن به روند مالي، اداري و همچنين ارائه راهكارهاي لازم در خصوص موضوعات مطروحه.
 • نظارت بر تهیه و تدارکات دانشکده، امور تاسيسات و تعميرات و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • تعقيب و اعمال نظارت بر عمليات اجرائی در واحدها و کوشش در حل مسائل موجود و پيشبرد آنها.
 • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشکده با رعايت مقررات مربوطه اجرای طرحهای عمرانی.
 • برگزاري كليه مناقصه ها و مزايده ها براساس موافقتهاي اخذ شده ازسوي رياست دانشگاه ونظارت بر برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي.

  واحدهاي تابعه معاونت اداري و مالي عبارتند از:

 1. امور اداري شامل امور كارگزيني، امور رفاهی، امور قراردادها و دبيرخانه
 2. امور مالي شامل اعتبارات، دريافت و پرداخت، رسيدگي، انبار و اموال
 3. امور عمومي شامل خدمات، تداركات و تاسیسات
 4. امور انفورماتیک و شبکه

در حال حاضر معاونت اداری مالی دانشکده به عهده آقای علی هشیار می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.