اولويت هاي پيشنهادي

  • پژوهشهاي توليد داروهاي جديد: توليد پروتئينهاي نوترکيب
  • روشهای هدفمند و نانومتریک انتقال ملکلولهای تشخیصی و درمانگر
  • آنتي باديهاي مونوکلنال: درماني و تشخيصي
  • واكسنها: واکسن هاي نسل جديد و آدجوانتهاي جديد و پايداركننده ها
  • كاربرد نتايج مطالعات پزشكي ملكولي در بالين: personalized medicine
  • توريسم پزشكي:  سلول درماني و مهندسي، تمایز هدفمند و وترمیم بافت با روشهای نوین انتقال ملکولی از طریق بافتهای مهندسی شده
  • موجودات دستكاري شده ژنتيكي(GMO): شناسايي، طبقه بندي و كاربرد آنها، موجودات ترانس ژنيک و        knock out
  • كاربرد عملي بيوانفورماتيک بمنظور طراحي بهينه ملكولها
  • شناسايي و حفاظت محيط زيست: بهره وري پايداراز منابع طبيعي و ذخائر ژنتيکي، ايمني زيستي
  • طراحی و کاربرد مدلهای آزمایشگاهی سلولی و حیوانی بمنظور مطالعات پایه و پری کلینیکال در بیماریهای نورودژنراتیو و سرطانها
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.