امور هیات علمی

تعریف و شرح وظایف:

نظر به ضرورت تجميع امور مربوط به اعضای محترم هيأت علمي و با عنایت به قوانین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مديريت امور هيأت علمي به عنوان واحد زير مجموعه معاونت آموزش دانشکده فناوریهای نوین پزشکی با كاركردهاي اصلي ذیل تشکیل می گردد. 

رسالت:

مأموريت این قسمت مديريت عالي و يکپارچه کليه امور مربوط به اعضاي محترم هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزش و پژوهش و خلق نوآوری برای تحقق اهداف ویژه دانشکده فناوریهای نوین پزشکی است.


چشم انداز:

مدیریت امور هیات علمی درصدد آن است تا در يک افق زمانی 4 ساله به جايگاه زير دست يابد:
·   ارتقا شاخص های عملکردی، توسعه کيفی و توانمندسازی اعضاي هيأت علمي
·   اصلاح ساختارها و بهبود فرآيندهای کاری در راستای توسعه فناوری


مهمترین اهداف برنامه:

·         برنامه ريزي و هماهنگي لازم برایارائه آموزش های ضروری بمنظور افزایش توانمندی‌ اعضاي هيات علمي برای گام برداشتن
          در راستای توسعه فناوری
·         پايش و ارزشيابي مستمرعملکرد اعضاي هيأت علمي و انجام امور کارشناسی مربوط به ترفیع و ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
·         شناسايي نیازها و زمينه‌هاي بالقوه رفاهي و فرهنگي و یافتن راهکاراجرايي جهت پاسخگويي به نياز های
          اعضاي هيأت علمي
·         ساماندهی و تسریع در انجام کليه امور مربوط به کارگزيني اعضاي هيأت علمي
·         گردآوری و برقراری بانک جامع اطلاعات اعضای هیات علمی دانشکده بمنظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر

اعضای محترم هیات علمی می توانند اطلاعات بیشتر در خصوص وظایف اعضای هیات علمی را از لینک زیر دریافت نمایند:


آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‌

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.