عناوین طرح های فناورانه

" عناوين طرحهاي فناورانه "
                                                                                        
·         سنتز نانوآلیاژ طلا و نقره با روش سبز و بررسي اثرات احتمالي آنها بر فعاليت ضد ميكروبي آنتي بيوتيك هاي متداول بر عليه باکتری استافيلوكوكوس اورئوس
·         بررسي ميزان استخوان سازي ماتريكس استخوان دمينراليزه شده(DBM) بر روي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت – ژلاتين به همراه سلولهاي بنيادي
          مزانشيمال(MSC) درrat
·         بررسي تاثير نانوذرات حاویsiRNA بر ميزانABCG2 mRNA و نقش آن درافزایش حساسیت سلولهاي سرطانيJEG3 وHT-29 به میتوکسانترون
·         بررسي تغییرات اعمال شده در ساختار مولکولی میسلهای تشکیل شده از توئین 80 در آب به دنبال ورود مولکولهای کلسترول با استفاده از روش شبيه سازی
          ديناميک مولکولی
·         مطالعه اثرات کنژوگهNanogold-asparagine بر سلول هاي سرطانيALL با استفاده از مدل کشت تجربي سلول
·         ارزیابی توانایی قارچ رشته ای Aspergillus parasiticusدربیوسنتزخارج سلولی نانوپارتیکل های نقره
·         بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اندازه نانوذرات پليمري زيست تخريب پذير کیتوزان تهیه شده به روش سونوشیمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
·         ارزیابی فعالیت رگ زایی سلول های بنیادی با لغ رحم و بررسی تاثیر مهار رگ زایی Deforolimusدر محیط کشت سه بعدی
·         بررسی اثر خاموش كردن ژنK-ras در ایجاد مقاومت دارویی به داروی 5- فلورواوراسیل و بیان ژن تیمیدیلات سنتتاز
·         دی الکتروفورز سلنیوم-پروتئین (ملاتونین و سرم آلبومین گاوی )و تهیه فیلم نازک از این محصولات برای کاربرد در اثرات حفاظتی و بیولوژیکی این ترکیبات
          دربدن
·         آنالیزپروتئوم لیشمانیا تروپیکای باانتشارهمزمان در جلد و احشاء با استفاده از روش ژل الکتروفورزدوبعدی و شناسایی تغییرات شاخص پروتئینی آنهاباروش  
          اسپکترومتری Mass spectrometry
·         مدلسازی تاثیر پارامترهای فرآیندی و محلول پلیمر در اندازه نانوفيبرهاي پلی آمیدی تهیه شده به روش الكتروريسندگي با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
·         بررسي ساختار اطلاعات معاينات باليني در استاندارد اسنومد سي تي به منظور پيشنهاد درج موارد جديد در آن
·         سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن حامل دارویdocetaxel روی رده سلولی 4T1 breast cancer
·         مهار ژنEFG1 در مخمر Candida albicans و بررسی عملکرد آن بر میزان ویرولانس مخمر در شرایطin vitro وin vivo ، با استفاده ازRNAi
·         جستجوی لاکتوباسیل ها به منظور تولید داخل سلولی نانوذرات سلنیوم به عنوان یک فرآورده ضد کاندیدا آلبیکانس
·         طراحی پپتید مهارکننده، علیه گیرندهuPA ، با روش بیوانفورماتیک و بررسی اثرin vitro آن روی ردۀ سلولیMDA-MB-231
·         استفاده نانوفیبرهاي پليمري الکتروريسي شده به عنوان داربست سلولي عضله اسکلتی
·         كاربرد تركيب نانوميسل هاي پليمري حامل دوكسوروبيسين و دوستاكسل در درمان سرطان
·         بکارگیری نانوذراتORMOSIL (organically modified silica) فانکشنال جهت هدف گیری سلولهای سرطان سینه در شرایط برون تن
·         تولید فاکتور تمایزیBMP-2 نوترکیب در سیستم بیانی لشمانیا تارنتولا و ارزیابی عملکرد آن در تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی اندومتری به سلولهای
          استئوبلاست
·         استفاده از نانوذرات مغناطيسي در مسيريابي سلول درماني بيماري ايسکمي قلبي بوسيله سلولهاي بنيادي بالغ اندومتريوم در گوسفند ماده
·         بررسی اثر درمانی سيكلوسپورين آزاد و بارگذاری شده در نانولیپوزوم در مدل ایسکمی مغزی موش صحرائی
·         مهندسي سلول هاي بنيادي مزانشيمي انسانی براي ترشح دوگانهSmac-CPP وTRAIL به منظور حساس سازي و القاء آپوپتوز در رده سلولي MCF-7 سرطان
           پستان در مدلin vitro وin vivio
·         بررسی تأثیر فلزات سنگین بر سمیت و القا L1 retrotranspositionدر رده سلول‌های  
·         بنیادی عصبی hESCs –H9 (Human Neural Stem Cells (H9-Derived))
·         سنتز نانو پوسته طلا به منظور بررسی سمیت آن بعد از اعمال لیزر بر سلولهای سرطانی HCT-116
·         طراحی، ساخت، بهینه سازي و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی یک سیستم نانو امولسيوني بر مبناي روغن بادام جهت مصارف استنشاقی
·         بررسی ایجاد نانوساختار بر روی سطوح هادی ونیمه هادی به وسیله ی میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
·         مهندسي جايگاههاي N-گليكوزيلاسيون و بررسی تاثیر آنها بر ترشح فاکتور 9 انعقادی انسانی نوترکیب
·         بررسی ميزان اختلال در بیان ژنهای DRD2 ، DRD4و COMTدر افرادی که بدنبال مواجهه با استرس شدید، بیماری اسکیزوفرنیا از خود بروز داده اند و
          خانوادة آنها
·         کلونينگ، بيان وخالص سازي فيوژن پروتئين نوترکيب HMW1وHMW2وHiaو ارزيابي آن به عنوان کانديداي واکسن هموفيلوس آنفولانزا غيرکپسول دار
·         سنتز داربست در مهندسي بافت بر پايه شيشه زيستي الكتروريسي شده و بررسي رگ زايي آن در حضور سلولهاي اندومتريال
·         ساخت سازه درمی متشکل از سلول های بنیادی مزانشیمی القا شده با ژن فاکتور رشد TGF-β3و غشاي آمنيوني بی‌سلول شده و
          بررسی قدرت ترمیم‌کنندگی آن در
          ترمیم زخم سوختگی در مدل حیوانی
·         مهندسی بافت دندان با استفاده از تمايز سلولهاي بنیادی آندومتريوم به سلولهاي آملوبلاست و كاشت بر روي داربست نانو كامپوزيتي
          هيدروكسي آپاتيت و كلا‍‍‍ژن
·         تغییر بیان VEGFتوسط انتقال SiRNAبه سلولهای MCF7با استفاده از نانو امولسیونها کاتیونی
·         بررسي سوگيري توجه به صحنه هاي هيجاني در بيماران سوء مصرف كننده ي مت امفتامين و مرفيني تحت درمانبا متادون درمقايسه با افراد سالم
·         بررسی به کارگیری نانوذرات طلادربازسازی عصبی به همراه تحریک الکتریکی درمحیط برون تنی
·         مطالعه تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف به استئوبلاست در حضور سلولهای اندوتلیال انسانی بر روی داربست نانوکامپوزیت
          سه بعدی ژلاتین/نانوهیدروکسی
          آپاتیت/ کیتوسان
·         کلونينگ،انتخاب و بيان آنتی – بادي سه عملكردي   عليه گيرنده خانواده فاكتور رشد اپيدرمي  نوع2(آنتي باديanti Her2/neu×b7.1)و مقايسه اثر آن با دو نوع
          عملكردي آن (آنتي باديanti Her2/neu×b7.1)
·         شناسایی اثرات سيتوتوکسيک فراکشن هاي سوپرناتانت لاکتوباسیلوس L.crispatusبر روی رده سلولی سرطان سرویکس(Hella) و بررسی اثرات
          ایمونومدولاتوری (بر روي سلولهاي دندرتيک انساني) و ضد توموري (در مدل موشي سلولهاي هلا) فراکشن منتخب
·         طراحی و ساخت نانو سازه شبه فاژ ي نمایش دهنده میموتوپ EGFRو بخشی از دومين خارج سلولي EGFRو ارزيابي اثرات آن در موشهای توموری شده با
          سلولهای LL2 
·         القای آپوپتوز در سلول های گلیوما با استفاده از رها سازی ژن تیمیدین کیناز و shRNAزتا 3-3- 14 توسط سلول هایensheathingبویایی
·         استفاده از ژل پلاکتی ، سلولهای کراتینوسیت ، سلولهای بنیادی مزانشیمی و داربست نانوفیبری الکتروریسی شدهبرای مهندسی بافت پوست
 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.